Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/137/EF av 18. desember 2006 om endring av direktiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei

Directive 2006/137/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 amending Directive 2006/87/EC laying down technical requirements for inland waterway vessels

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, norsk utgave)

1) Ved direktiv 2006/87/EF opprettes harmoniserte vilkår for utstedelse av tekniske sertifikater for fartøyer for fart på innlands vannveier i hele Fellesskapets nett av innlands vannveier.

2) De tekniske kravene fastsatt i vedleggene til direktiv 2006/87/EF omfatter for det meste bestemmelsene fastsatt i forordningen om inspeksjon av fartøyer på Rhinen, i versjonen som ble godkjent i 2004 av statene som er med i Sentralkommisjonen for skipsfart på Rhinen (CCNR). Vilkårene for og de tekniske kravene ved utstedelse av sertifikater for fart på innlands vannveier i henhold til artikkel 22 i Den reviderte konvensjonen om skipsfart på Rhinen ajourføres løpende og anses å gjenspeile den seneste tekniske utvikling.

3) For å hindre konkurransevridning og varierende sikkerhetsnivåer er det ønskelig, særlig av hensyn til harmoniseringen på europeisk plan, å vedta likeverdige tekniske krav for hele nettet av innlands vannveier i Fellesskapet og deretter ajourføre dem med jevne mellomrom slik at de til enhver tid er likeverdige.

4) Ved direktiv 2006/87/EF gis Kommisjonen myndighet til å tilpasse disse tekniske kravene til den tekniske utvikling og endringer som følger av arbeidet til andre internasjonale organisasjoner, særlig CCNR.

5) Disse tilpasningene må skje raskt for å sikre at de tekniske kravene som er nødvendige for utstedelse av fellesskapssertifikatet for fart på innlands vannveier gir et sikkerhetsnivå som er likeverdig med det som kreves for utstedelse av sertifikatet nevnt i artikkel 22 i Den reviderte konvensjonen om skipsfart på Rhinen.
6) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen.

7) Særlig Kommisjonen bør gis fullmakt til å fastsette på hvilke vilkår de tekniske kravene og administrative framgangsmåtene fastsatt i vedleggene til direktiv 2006/87/EF skal kunne endres. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggene bestemmelser i direktiv 2006/87/EF, bør de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

8) Av effektivitetshensyn bør de fristene som normalt gjelder i forbindelse med framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, kortes ned for vedtak som endrer vedleggene til direktiv 2006/87/EF.

9) Fordi saken haster, er det nødvendig å anvende framgangsmåten for behandling av hastesaker i artikkel 5a nr. 6 i beslutning 1999/468/EF ved enhver tilpasning av vedleggene til direktiv 2006/87/EF til den tekniske utvikling eller lignende endringer som følger av arbeidet til andre internasjonale organisasjoner, særlig CCNR, samt ved vedtakelse av midlertidige krav.

10) Direktiv 2006/87/EF bør derfor endres

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2006
Gjennomføringsfrist i EU
30.12.2008
Anvendelsesdato i EU
30.12.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 67, 2.12.2010, p. 539-541
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.12.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0137
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro