Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av anerkjennelsen av Bureau Veritas SA - Registre international de classification de navires et d’aeronefs (BV) - i samsvar med artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009 om felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip

(Draft) Commission Implementing Decision amending the recognition of Bureau Veritas SA – Registre international de classification de navires et d’aeronefs (BV) in accordance with Article 16 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council on the common rules and standards for ship inspection and survey organisations

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2017)

Sammendrag av innhold
I henhold til forordning (EU) 391/2009 om anerkjente organisasjoner skal medlemsstatene bare delegere oppgaver til klasseselskaper som er godkjent av EU-Kommisjonen. En liste over anskjente organisasjoner ble publisert av EU-Kommisjonen i Official Journal i 2015 (melding 2015/C 162/06). Etter den listen er det den juridiske enheten "Bureau Veritas SA – Registre international de classification de navires et d’aeronefs (BV)" som er anerkjent. Norge er en av EØS-statene som har delegert myndighet til Bureau Veritas for å utføre tilsyn på våre vegne.

Som følge av en organisatorisk endring i Bureau Veritas har myndighet og oppgaver som tidligere tilfalt den nevnte juridiske enheten nå blitt overført til enheten "Bureau Veritas Marine & Offshore SAS". Som følge av denne omorganiseringen av Bureau Veritas sine aktiviteter er det behov for å endre tidligere anerkjennelse for å gjenspeile dette.

Utkastet til Kommisjonsbeslutning er en formalitet og endrer på ingen måte omfang eller rekkevidden av anerkjennelsen av Bureau Veritas.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Utkast til Kommisjonsbeslutning får ingen konsekvenser for norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Utkast til Kommisjonsbeslutning får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Utkast til Kommisjonsbeslutning ble vedtatt ved konsensus i komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) den 8. mars 2017. Norge deltar i COSS.

Vurdering
Rettsakten springer ut av forordning 391/2009, og er EØS-relevant og akseptabel under forutsetning av at 391/2009 innlemmes i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt ved komitologi og avventer publisering i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet