Offentlig kontroll av dyrefôr- og næringsmidler

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/677/EF av 29. september 2006 om fastsettelse av retningslinjer med hensyn til kriteriene for gjennomføring av revisjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes

Commission Decision 2006/677/EC of 29 September 2006 setting out the guidelines laying down criteria for the conduct of audits under Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council on official controls to verify compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Nærmere omtale

Departementsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
Rettsakten er hjemlet i art. 4.6 i kontrollforordningen (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes). Vedtaket fastsetter i art.1 at veiledningsteksten er å finne i vedlegget.

Veilederen omhandler interne revisjoner som skal verifisere at den offentlige kontrollen utføres hensiktsmessig, målrettet og i henhold til regelverket. Veilederen angir ikke detaljerte metoder, men fastsetter prinsipper som skal følges ved gjennomføring av interne revisjoner. Hele kontrollforordningens (882/2004) virkeområde skal være omfattet av de interne revisjonene. Revisjonene skal planlegges, gjennomføres m.m. på en systematisk måte. Prosessen skal være transparent og revisjonslagene uavhengig. Revisjonene skal underkastes en uavhengig granskning. Revisjonenes resultater skal dokumenteres i rapporter og følges opp på en hensiktsmessig måte. Revisorene skal ha tilstrekkelig og relevant kompetanse og være utstyrt med nødvendig myndighet.

Merknader
Rettsakten er en veileder og medfører ikke behov for regelverksendring.
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske eller administrative forpliktelser.
Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2006
Anvendelsesdato i EU
30.10.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1249-1257
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0677
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro