Opplærings- og godkjenningsprogrammer for personale som arbeider med fluorholdige drivhusgasser

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av formatet for melding om medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer

Commission Regulation (EC) No 308/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the format for notification of the training and certification programmes of the Member States

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.4.2010)

Sammendrag av innhold
Forordningen om fluorinerte klimagasser (F-gassforordningen) er i praksis en rammeforordning som forutsetter fastsettelse av mer detaljert regelverk. Dette er én av flere underordnede kommisjonsforordninger som utdyper innholdet i F-gassforordningen. Flere av de underordnede kommisjonsforordningene krever at det opprettes opplærings- og sertifiseringsprogrammer vedrørende behandling av produkter som inneholder f-gasser. Denne forordningen fastsetter et notifiseringsskjema som skal fylles ut med informasjon om de ulike nasjonale sertifiserings- og opplæringsprogrammene, og notifiseres Kommisjonen.

Merknader
Det vil måtte fastsettes nasjonale regler til gjennomføring av innholdet i forordningen. Klima- og forurensningsdirektoratet har sendt et forskriftsutkast på høring med høringsfrist 19. januar 2010. Forskriften forventes fastsatt i løpet av mai 2010.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordningen har vært behandlet i skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, og ble funnet relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 2. april 2008. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.04.2008
Anvendelsesdato i EU
23.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 500-506
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0308
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro