Klassifisering og merking av farlige stoffer

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/58/EF av 21. august 2008 om den 30. tekniske tilpasning til rådsdirektiv 67/548/EØF om om klassifisering og merking av farlige stoffer

Commission Directive 2008/58/EC of 21 August 2008 amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, for the 30th time, Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2009)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 67/548/EØF gir regler om klassifisering, merking og emballering av farlige kjemiske stoffer. Dette er et viktig verktøy for å redusere og forebygge helse- og miljøskader forårsaket av kjemikalier. Det stilles krav til hvordan kjemiske stoffer skal klassifiseres, merkes og emballeres. Merking består av faresymboler i kombinasjon med sikkerhetssetninger (eks. "oppbevares utilgjengelig for barn") og risikosetninger (eks. "farlig ved svelging") på emballasjen. Systemet skal sikre at brukere, både arbeidstakere og forbrukere, skal få informasjon om kjemikaliers farlige egenskaper slik at de kan ta nødvendige forhåndsregler. Dette regelverket er en del av EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

Direktiv 2008/58/EF - 30. tekniske tilpasning (ATP) til direktiv 67/548/EØF - omfatter klassifisering av en del stoffer som tidligere ikke er klassifisert, i tillegg til reklassifisering av stoffer på grunn av ny kunnskap. Endringene i direktiv 67/548/EØF - gjennom 30. ATP - er viktig for økt beskyttelse av helse og miljø. Direktiv 2008/58/EF omfatter omlag 800 stoffer, og inneholder blant annet en stor andel stoffer som nå er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige.

Merknader
En gjennomføring av bestemmelsene i direktiv 2008/58/EF (30. ATP) vil medføre behov for endringer i forskrift 16. juli 2002 om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Gjennomføring av bestemmelsene i direktiv 2008/58/EF vil tas i forbindelse med arbeidet med gjennomføring av forordning (EF) nr. 1272/2008 - CLP-forordningen - siden 30. ATP går inn i den første tekniske tilpasning til CLP-forordningen.

Norge deltar aktivt i EUs arbeid med klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Myndighetene er i nær kontakt med berørt industri i forbindelse med dette arbeidet. Direktiv 2008/58/EF er en klar forbedring av regelverket på dette området, og en gjennomføring av dette regelverket vil bidra til økt beskyttelse både i forhold til helse og miljø. Videre er det viktig med en gjennomføring av de nye bestemmelsene i forhold til aktuell norsk industri, slik at de gis tilsvarende rammebetingelser som resten av europeisk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Direktiv 2008/58/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Utkast til rammenotat for forslag til direktiv var oppe til behandling i Spesialutvalget for handelsforenkling den 11. mai 2005.

Status
Direktiv 2008/58/EF ble vedtatt 8. oktober 2008. Direktiv 2008/58/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 130/2009 av 4. desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.08.2008
Gjennomføringsfrist i EU
01.06.2009
Anvendelsesdato i EU
01.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 154-156
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0058
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro