Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/18/EF av 27. mars 2007 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF med hensyn til utelukkelse og innlemmelse av visse institusjoner fra dets anvendelsesområde og behandlingen av eksponeringen mot multilaterale utviklingsbanker

Commission Directive 2007/18/EC of 27 March 2007 amending Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards the exclusion or inclusion of certain institutions from its scope of application and the treatment of exposures to multilateral development banks

Siste nytt

EØS-komitevedtak trer i kraft 1.11.2010

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat - mai 2008

Sammendrag av innhold
Direktivet om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF med hensyn til utelukkelse og innlemmelse av visse institusjoner fra dets anvendelsesområde og behandlingen av eksponeringen mot multilaterale utviklingsbanker ble vedtatt 27. mars 2007.

Direktivet medfører, etter anmodning fra danske myndigheter, utelukkelse av et dansk foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker (Dansk Landbruks Realkreditfond).
Videre inkluderer direktivet to nye foretak under definisjonen av multilaterale utviklingsbanker, med risikovekting 0%. Dette gjelder International Finance Facility for Immunisation og Islamic Development Bank.

Merknader
Begrepet ”Multilaterale Utviklingsbanker” benyttes i direktiv 2006/48/EF i forbindelse med reglene om risikovekting og begrensning av kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks engasjementer ved beregningen av institusjonenes kapitaldekning. Direktivets regler om risikovekting er gjennomført i norsk lovgivning ved 14. desember 2006 nr.1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften), kapittel 5.
Forskriftens § 5-4 regulerer risikovekting av multilaterale utviklingsbanker, der banker med risikovekting på 0 % er eksplisitt listet opp i forskriften. EØS-regler som svarer til direktiv 2007/18/EF vil medføre tillegg til denne listen, som forutsetter forskriftsendring.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet og Kredittilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2007
Gjennomføringsfrist i EU
30.09.2007
Anvendelsesdato i EU
01.10.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 319-320
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0018
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro