EUs referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 737/2008 av 28. juli 2008 om utpeking av Fellesskapets referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose, om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for Fellesskapets referanselaboratorier for rabies og bovin tuberkulose og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004

Commission Regulation (EC) No 737/2008 of 28 July 2008 designating the Community reference laboratories for crustacean diseases, rabies and bovine tuberculosis, laying down additional responsibilities and tasks for the Community reference laboratories for rabies and bovine tuberculosis and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.4.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppnevner visse laboratorier som "Fellesskapets referanselaboratorier" for følgende sykdommer:

- Krepsdyrsykdommer: Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (UK)

- Rabies: Agence Francaise de Securite Sanitaire des Aliments (Fr)

- Bovin tuberkulose: Laboratorio de Vigilanca veterinaria (SP)

Oppnevningen gjelder i fem år fra 1. juli 2008.

Kontrollforordningen (forordning (EF) nr. 882/2004) gir i art. 32 nr. 2 grunnleggende oppgaver og ansvar til Fellesskapets referanselaboratorier. Rettsakten utfyller kontrollforordningen og gir tilleggsoppgaver og - ansvar til Fellesskapets referanselaboratorier for rabies og bovin tuberkulose.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskriften som gjennomfører kontrollforordningen. Forskriften som gjennomfører kontrollforordningen er ikke fastsatt ennå. Grunnen til dette er at den ikke er klarert i henhold til prosedyren i EØS-avtalen artikkel 103.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Alle EU-/EØS-land har etter kontrollforordningen artikkel 33 plikt til å oppnevne nasjonale referanselaboratorier som tilsvarer Fellesskapets referanselaboratorier. Mattilsynet må derfor oppnevne nasjonale referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose.

Oppnevning av nasjonale referanselaboratorier i Norge gjøres vanligvis ved at Mattilsynet inngår en avtale med aktuelt referanselaboratorium. Som hovedregel velges laboratorier ved kunnskapsinstitusjoner som Mattilsynet har forvaltningsstøtteavtale med. Pr. i dag er Veterinærinsituttet oppnevnt som nasjonalt referanselaboratorium for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose.

For private aktører vil rettsakten ikke ha noen direkte administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Mattilsynet har ikke forelagt rettsakten for noen private aktører for tidlig høring. Rettsakten ansees ikke å ville ha noen direkte administrative eller økonomiske konsekvenser for private aktører.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Kontrollforordningen angår både matproduksjon og næringsmidler, og er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg I og vedlegg II. EØS-notatet for kontrollforordningen er behandlet både i SUN og SUMP. Siden forordning (EF) nr. 737/2008 er hjemlet i kontrollforordningen, og rabies og tuberkulose er zoonoser, har Mattilsynet derfor satt opp både SUMP og SUN som spesialutvalg.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.07.2008
Anvendelsesdato i EU
19.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 38-41
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0737
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro