Oppheving av overgangstiltak for Bulgaria om luftfartssikkerhet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 875/2008 av 8. september 2008 om oppheving av forordning (EF) nr. 1962/2006

Commission Regulation (EC) No 875/2008 of 8 September 2008 repealing Regulation (EC) No 1962/2006

Siste nytt

EØS-komitevedtak 13.3.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Forordningen har som eneste formål å oppheve forordning (EF) nr. 1962/2006. Sistnevnte forordning inneholdt sikkerhetstiltak direkte rettet mot bulgarsk luftfart som følge av at sikkerhetsnivået i dette markedet ikke tilfredsstilte kravene i fellesskapslovgivningen. Grunnlaget for tiltakene var artikkel 37 i traktaten om Bulgarias tiltredelse til Den europeiske union.

Sikkerhetsmanglene gjorde at bulgarske luftfartsmyndigheter og Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) gikk sammen om å utarbeide en plan for å utbedre manglene. I fortalen til forordning (EF) nr. 875/2008 konstaterer Kommisjonen at Bulgaria nå fullt ut etterlever fellesskapslovgivningen om luftfart, og at forordning 1962/2006 derfor kan oppheves. Dette gjøres så i den eneste operative bestemmelsen i forordning 875/2008.

Merknader
Forordning 1962/2006 er tatt inn i EØS-avtalen. Forordning 875/2008 vil bli gjennomført ved forskriftsendring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.09.2008
Anvendelsesdato i EU
10.09.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 32, 28.5.2014, p. 248-249
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0875
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro