Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1107/2008 av 7. november 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV til den tekniske utvikling

Commission Regulation (EC) No 1107/2008 of 7 November 2008 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.4.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2010)

Samandrag av innhaldet
Rettstraktaten gjev endringar i tabell A (N-gjødsel) i vedlegg I og det kjem ein ny tabell F i det same vedlegget. I tillegg er det endra konsentrasjon av jodoppløysning i dei analysemetodane jod inngår. Tillatne nitrifikasjons- og ureasehemmarar kjem i eigen tabell F i vedlegg I, og oppføringar om nitrifkasjonshemmarar i tabell A går ut. Dette fordi det er ynskjeleg at nitrifikasjons- og urasehemmarar skal brukast i fleire typar gjødning, slik at nitrogen vært frigitt over lengre tid og det blir mindre avrenning av overskotet til omgjevnadane. Blandingar av ammoniumsulfat og kalsiumnitrat (kalksalpeter) har ikkje før vore tillatne som EF-gjødning, men kan no marknadsførast som EF-gjødning. Krava til denne typen gjødning er kome som ein endring i tabell A i vedlegg I. Bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 inneheld detaljerte skildringar av analysemetodar, som skal brukast for å måla næringsstoffinnhaldet i gjødning. For å få meir korrekte analysesvar er det gjort ein endring i jodkonsentrasjonen i dei analysane jodoppløysning inngår.

Merknader
Rettstraktaten krev endringar i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødning som marknadsførast som EF-gjødning. Norske myndigheiter deltar aktivt i arbeidsgruppemøter og er i kontakt med partane det angår. Det har ingen økonomisk administrative konsekvensar verken for private eller myndigheiter i Noreg.

Merknadar frå sakkyndige instansar
Rettstraktaten er under vurdering av Spesialutvalget for handelsforenkling der alle departementer er representert. Spesialutvalget er ikkje ferdig med si vurdering.

Vurdering
Mattilsynet meiner rettsakta er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettstraktata vart vedteke i EU 7. nov 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.11.2008
Anvendelsesdato i EU
28.11.2008
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 321-324
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1107
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro