Tilsettingsstoffer i næringsmidler

Tittel

Europaparlament- og rådsdirektiv 2006/52/EF av 5. juli 2006 som endrer direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer og direktiv 94/35/EF om søtstoffer i næringsmidler

Directive 2006/52/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2012)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2006/52/EF endrer direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer og direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler.

Endringer i direktiv 95/2/EF:

- Kort oppsummert ble bruksvilkårene for nitritt i direktiv 2006/52/EF endret fra å være regulert med en ikke bindende indikativ inngående mengde kombinert med bindende maksimal restmengde i sluttproduktet til innføring av en ny hovedregel med bindende maksimal inngående mengde uten fastsatt grense for restmengde i sluttproduktet. For noen navngitte tradisjonelt framstilte produkter og såkalte tilsvarende produkter ble det gjort unntak fra den nye hovedregelen slik at det for disse produktene ikke ble satt noen bindende maksimal inngående mengde, men bare en bindende maksimal restmengde i sluttproduktet. For noen andre slike produkter ble det satt en noe høyere bindende maksimal inngående mengde enn det som er tillatt etter hovedregelen. Samtlige unntak fra hovedregelen for nitritt i direktiv 2006/52/EF ligger imidlertid så langt vi kan se innenfor rammene av det som var tillatt etter direktiv 95/2/EF før endringene.

- For "weaning foods" og "food supplements and food for special medical purposes" endres terminologien slik at den samsvarer med gjeldende rettsakter på området.

- Parahydroksybenzoater (E 214 -E 219) slettes fra direktiv 95/2/EF, og vil ikke lenger være tillatt brukt som tilsetningsstoff.

- Geldannende tilsetningsstoffer blir forbudt i godteri av typen "jelly mini cups".

- Seks nye tilsetningsstoffer godkjennes til bruk i næringsmidler.

- Fem tidligere godkjente tilsetningsstoffer godkjennes til bruk i flere næringsmidler.

- Ungarske spesialiteter aksepteres som tradisjonelle produkter med særregler for bruk av tilsetningsstoff (kursivprodukter).

Endringer i direktiv 94/35/EF:

- En ny sukkeralkohol godkjennes til bruk i næringsmidler med samme bruksbetingelser som de andre sukkeralkoholene.

Merknaderr

Rettslige konskekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Høring av rettsakten er allerede gjennomført.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett antas ikke å medføre administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken myndighetene, virksomhetene eller samfunnet for øvrig sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten er tidligere behandlet i SUN 18. september 2009 og 23. mars 2010. Spesialutvalget fant 15.09.2011 rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.10.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.07.2006
Gjennomføringsfrist i EU
15.02.2008
Anvendelsesdato i EU
15.02.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 37-49
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0052
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro