Oppføring av thiabendazol som aktivt stoff (biocid)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/85/EF av 5. september 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av thiabendazol som et aktivt stoff i vedlegg I til direktivet

Commission Directive 2008/85/EC of 5 September 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiabendazole as an active substance in Annex I thereto

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Biocidprodukter benyttes til å bekjempe uønskede organismer. Biociddirektivet 98/8/EF innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Dette regelverket - med senere endringer - er gjennomført i Norge gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Bakgrunnen for regelverket er at mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på helse og miljø. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på grundige vurderinger, bidrar til derfor til bedre beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

På bakgrunn av dokumentasjon om de ulike stoffers egenskaper er det satt opp prioritetslister. Forordning (EF) nr. 1451/2007 - som erstatter forordning (EF) nr. 2032/2003 og endringer av denne forordningen (forordningene (EF) nr. 1048/2005 og (EF) nr. 1849/2006) - etablerer en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell oppføring på Annex I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2008/85/EF føres stoffet thiabendazole opp som et aktivt stoff på Annex I til direktiv 98/8/EF for å sikre at alle medlemsstatene kan gi, endre eller tilbakekalle godkjennelser av biocidprodukter som benyttes som trebeskyttelsesmidler og som inneholder thiabendazole. Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis med gitte betingelser.

* Produkter som er godkjent til industriell bruk og/eller bruk av yrkesutøvere, i forbindelse med dobbeltvakum- og dyppaplikasjoner kan kun benyttes med passende personlig verneutstyr, med mindre det i søknaden om godkjenning av et produkt fremgår at risiko for industrielle brukere og/eller yrkesutøvere kan begrenses til et akseptabelt nivå på andre måter.

* I lys av risiko i forhold til jord og det akvatiske miljø må det iverksettes risikobegrensende tiltak for å beskytte disse områdene. For produkter som er godkjent til industriell bruk, skal det blant annet fremgå av etiketten og/eller sikerhetsdatablad at nylig behandlet trevirket etter behandling skal lagres under dekke eller på ugjennomtrengelig underlag for å forebygge avrenning til jord eller vann. Ev avrenning skal samles til gjenbruk eller destruksjon.

* Det er ikke mulig å godkjenne produkter med thiabendazole til in-situbehandling av tre utenomhus eller til tre som vil bli utsatt for vær og vind med mindre det fremlegges data som viser at produktet kommer til å oppfylle krav i artikkel 5 og Annex VI ved anvendelse av hensiktsmessige risikobegrensende tiltak. (In-situbehandling er behandling av materiale der disse alt er tatt i bruk (eks. på husveggen) i motsetning til bruk på trevirke (planker) i industrianlegg.)

Merknader
Gjennomføring av direktiv 2008/85/EF i norsk rett vil medføre behov for endringer i biocidforskriften. Norge deltar aktivt i arbeidet med utviklingen av biociddirektivet (bl.a. gjennom deltakelse på møter, innspill og vurdering av stoffer), og er også i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og det anbefales at Kommisjonsdirektiv 2008/85/EF anses som relevant og akseptabel.

Vurdering
Gjennom bestemmelser i Kommisjonsdirektiv 2008/85/EF inkluderes stoffet thiabendazole som et aktivt stoff på Annex I til direktiv 98/8/EF og kan dermed benyttes i trebeskyttelsesmidler. Imidlertid kan det bare benyttes med gitte betingelser og vurdert i forhold til risiko for helse og miljø. Dette betyr en kontrollert bruk av stoffet, noe som er positivt i forhold til beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Videre blir det et harmonisert marked med like vilkår og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om benyttelse av det aktuelle stoffet.

Status
Kommisjonsdirektiv 2008/85/EF ble vedtatt 5. september 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.09.2008
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2009
Anvendelsesdato i EU
01.07.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 244-246
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0085
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro