Fellesskapsundersøkelse om industrielle produkter: "Prodcom"-listen 2019

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1933 av 6. november 2019 om opprettelse av «Prodcom-listen» over industriprodukter omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

Commission Regulation (EU) 2019/1933 of 6 November 2019 establishing the "Prodcom list" of industrial products referred to in Council Regulation (EEC) No 3924/91

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2019/1933 gjennomfører rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 om opprettelse av undersøkelsen om industriproduksjonen som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Det følger av rådsforordningen artikkel 2 (6) at det årlig skal utarbeides en produktliste (”Prodcom-listen”). Produktlisten gjelder alle medlemsland og er nødvendig for å definere datainnsamlingen og for å kunne foreta datasammenligninger mellom landene. Videre er en produktliste nødvendig for å sikre overensstemmelse mellom industristatistikken og utenrikshandelsstatistikken og for å kunne foreta sammenligninger med EUs produktnomenklatur CPA. I vedlegg til den nye kommisjonsforordningen fastlegges Prodcom-listen for 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Statistisk sentralbyrå finner forordningen relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.11.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.08.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1933
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro