Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/2146 av 26. november 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 med hensyn til ajourføring av årlig, månedlig og månedlig korttids-energistatistikk

Commission Regulation (EU) 2019/2146 of 26 November 2019 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the implementation of updates for the annual, monthly and short-term monthly energy statistics

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.4.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1099/2008 danner det generelle rammeverket for produksjon, rapportering, vurdering og formidling av energistatistikk og er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI statistikk.

Den nye kommisjonsfororordningen innebærer blant annet en oppdatering av dagens forordning på følgende områder:

• Produksjon av flere detaljerte serier for energiforbruk i industrien

• Tilpasninger av definisjonen for handel med naturgass

• Rapportering blir obligatorisk for enkelte serier

• Forbedret aktualitet for månedlig datainnsamling for kull og elektrisitet

Forordningen erstatter vedleggene i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1099/2008.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er under vurdering i EFTA/EØS-landene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2019
Anvendelsesdato i EU
05.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet