Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2242 av 16. desember 2019 om spesifisering av de tekniske aspektene ved datasett, om fastsettelse av de tekniske formatene og om spesifisering av de detaljerte ordningene for og innholdet i kvalitetsrapportene om organiseringen av en utvalgsundersøkelse på området inntekter og levekår i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2242 of 16 December 2019 specifying the technical items of data sets, establishing the technical formats and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the income and living conditions domain pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.6.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS). Rammeforordningen dekker statistikker innenfor syv hovedområder, inkludert området inntekt og levekårsstatistikk (Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC)) som beskrives nærmere i denne forordningen. Denne implementerende forordningen spesifiserer detaljer ved undersøkelsen, inkludert variable og variabeldefinisjoner, rapporteringsformat og innholdet i kvalitetsrapportene.

I tillegg til detaljerte definisjoner for variable og konsepter for undersøkelsen, defineres også populasjonen av husholdninger og setter krav til utvalgstrekking. Forordningen beskriver også perioder hvor datainnsamlingen skal skje samt gjennomføring av datainnsamlingen. Videre defineres enkelte prinsipper og metoder som skal anvendes i behandlingen av data.

Detaljerte variabelbeskrivelser er gjengitt i forordningens vedlegg 2.

NUTS er en regional inndeling for EU-medlemsland og omfatter ikke EFTA-landene. Etter avtale med EU, benytter EFTA-landene en kodeliste for statistiske regioner, som opererer etter samme prinsipper som NUTS.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av kravene er nærmere beskrevet i EØS-notatet om europaparlaments- og rådsforordning 2019/1700 om europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS).

Sakkyndige instansers merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Anvendelsesdato i EU
19.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.10.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2242
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro