Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på forbrukerområdet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/126 av 21. oktober 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antall og navn på variablene i utvalgsundersøkelsen om husholdningers forbruk

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/126 of 21 October 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the consumption domain

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2023)

Sammendrag av innhold

I 2026 vil undersøkelsen om husholdningers forbruk, Household Budget Survey (HBS), for første gang bli gjennomført med hjemmel i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 som etablerer et felles rammeverk for europeisk statistikk basert på undersøkelser rettet mot personer og husholdninger. Denne rammeforordningen trådte i kraft i EU i november 2019, og gjelder fra 2025. 

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/126 spesifiserer antall variabler og navn på variablene i HBS fra 2025. Listen med variabler er spesifisert i vedlegget til den delegerte forordningen.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. Forordningen gir Europakommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter som spesifiserer antallet og navnene på variablene i HBS. Antall variabler skal ikke være mer enn 5 prosent flere enn de obligatoriske variablene som var med i Forbruksundersøkelsen da rammeforordningen trådte i kraft.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistiske sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.10.2022
Anvendelsesdato i EU
08.02.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet