Statistikk om helsefasiliteter, -personell og -tjenester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2294 av 23. november 2022 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikk over helsefasiliteter og helsepersonell og bruk av helsetjenester

Commission Regulation (EU) 2022/2294 of 23 November 2022 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council as regards statistics on healthcare facilities, healthcare human resources and healthcare utilisation

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Tidligere:
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2022/2294 fastsetter regler for utvikling og produksjon av europeisk statistikk på områdene helsefasiliteter, helsepersonell og bruk av helsetjenester, i henhold til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Definisjoner, variabler, kjennetegn og inndelinger som skal brukes i rapporteringen er definert i vedleggene til kommisjonsforordningen. Det første referanseåret skal være 2021, med unntak av for data om helsearbeid, sykehusbehandling og kirurgiske prosedyrer der det første referanseåret vil være 2023.

Dataene skal hovedsakelig samles inn fra administrative registre og dekke hele landet. Der administrative registre ikke er tilgjengelige, eller har utilstrekkelig kvalitet eller dekning, vil bruk av andre datakilder, metoder eller tilnærminger bli godtatt i den grad de muliggjør produksjon av statistikk som er sammenlignbar og i samsvar med kravene fastsatt i forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistiske sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
24.05.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.11.2022
Anvendelsesdato i EU
14.12.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.06.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet