Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på forbrukerområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2094 av 28. oktober 2022 om spesifisering av de tekniske elementene i datasettet, fastsettelse av tekniske formater for overføring av informasjon og spesifisering av detaljerte ordninger for og innholdet i kvalitetsrapportene om organisering av en utvalgsundersøkelse på forbrukerområdet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2094 of 28 October 2022 specifying the technical items of data sets, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the consumption domain pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2023)

Sammendrag av innhold

I 2026 vil undersøkelsen om husholdningers forbruk, Household Budget Survey (HBS), for første gang bli gjennomført med hjemmel i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 som etablerer et felles rammeverk for europeisk statistikk basert på undersøkelser rettet mot personer og husholdninger. Denne rammeforordningen trådte i kraft i november 2019, og gjelder fra 2025.

Gjennomføringsforordning (EU) 2022/2094 spesifiserer de tekniske elementene i datasettene, fastsetter de tekniske formatene for overføring av informasjon og spesifiserer den detaljerte strukturen og innholdet i kvalitetsrapportene for HBS fra 2025.

De statistiske konseptene i HBS er definert i vedlegg I til gjennomføringsforordningen. De tekniske beskrivelsene av variablene er gitt i vedlegg II, og innholdet i kvalitetsrapportene er beskrevet i vedlegg III.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.10.2022
Anvendelsesdato i EU
20.11.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet