Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2312 av 25. november 2022 om åtteårige variabler i arbeidskraftsundersøkelsen om «unge på arbeidsmarkedet», «utdanningsoppnåelse - detaljer, inkludert avbrutt eller forlatt utdanning" og "forholdet mellom arbeid og familieliv" i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2312 of 25 November 2022 on eight-yearly variables in the labour force domain on ‘young people on the labour market’, ‘educational attainment – details, including education interrupted or abandoned’ and ‘reconciliation of work and family life’ pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2022)

Sammendrag av innhold
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) omfatter en kjerneundersøkelse og tilleggsmoduler som kombinerer seks sett med åtteårige variabler og to ad-hoc-temaer over en åtteårsperiode.

Europarlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 etablerer et felles rammeverk for europeisk statistikk basert på undersøkelser rettet mot personer og husholdninger, og delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/256 etablerer av en flerårig plan for rullering av de åtteårige variablene og ad-hoc-temaene. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/256 er i prosess for innlemmelse.

Denne gjennomføringsforordningen spesifiserer det tekniske formatet på de åtteårige variablene i Arbeidskraftsundersøkelsen om "unge på arbeidsmarkedet" og "utdanningsnivå - detaljer, inkludert avbrutt eller forlatt utdanning" (som skal være med i undersøkelsen første gang i 2024) og "forholdet mellom arbeid og familieliv" (som skal være med i undersøkelsen første gang i 2025).

De tekniske beskrivelsene av variablene og kodene som skal brukes er listet opp i vedlegget til gjennomføringsforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Statistiske sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Status
Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2022
Anvendelsesdato i EU
18.12.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet