Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser 2022 om flerårig rullerende planlegging

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/167 av 3. november 2022 om endring av delegert forordning (EU) 2020/256 om etablering av en flerårig rullerende planlegging

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/167 of 3 November 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2020/256 establishing a multiannual rolling planning

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.5.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2023)

Sammendrag av innhold

Formålet med denne delegerte forordningen er å spesifisere at ad hoc-emnet for Levekårsundersøkelsen i 2025 blir "Energi og miljø".

Europarlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 som etablerer et felles rammeverk for europeisk statistikk om personer og husholdninger, gir EU-kommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter for flerårige rullerende undersøkelser på de ulike statistikkområdene.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/256 etablerte en plan for rullerende innsamling av data fra 2021 til 2028 i henhold til rammeforordningen (EU) 2019/1700, blant annet for statistikk om inntekt og levekår (EU-SILC).

Det er imidlertid nødvendig å tilpasse denne planen for å sikre at datainnsamlingen er effektiv og tjener brukernes behov. I og med at ad hoc-emnet for Levekårsundersøkelsen i 2025 ikke var kjent da den delegerte forordningen (EU) 2020/256 ble vedtatt, blir emnet for denne datainnsamlingen fastsatt i en egen delegert forordning.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/256 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
03.11.2022
Anvendelsesdato i EU
31.12.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet