EU miljømerke: gyldighetsperiode for kriterier og krav

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2023/693 av 27. mars 2023 om endring av avgjerd (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218, (EU) 2017/1219 og (EU) 2018/680 med omsyn til gyldigheitstida for EU-miljømerkekriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll

Commission Decision (EU) 2023/693 of 27 March 2023 amending Decisions (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218, (EU) 2017/1219 and (EU) 2018/680 as regards the period of validity of the EU Ecolabel criteria and of the related assessment and verification requirements (notified under document C(2023) 1886)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.6.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.4.2023)

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak (EU) 2023/693 omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere beslutninger angående miljømerking. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/1214 om håndoppvaskmidler forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/1215 om maskinoppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/1216 om maskinoppvaskmidler forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/1217 om rengjøringsmidler til harde overflater forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/1218 om tekstilvaskemidler forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/1219 om tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2018/680 for innendørs renholdstjenester forlenges til 31. desember 2027. Vedtaket er gjort i påvente av den pågående revisjon av kommisjonsforordning (EF) 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler for å sikre synergi med kommende regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking i Norge har ingen merknader til rettsakten som anses som relevant og akseptabel.

Vurdering
Barne- og familiedepartementet slutter seg til vurderingene fra Miljømerking Norge. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.12.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.03.2023
Anvendelsesdato i EU
18.04.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.05.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.06.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.06.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32023D0693
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro