Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen 32024R0234
EU-henstilling om virkning av automatisering og digitalisering for arbeidere i transportsektoren 32024H0236
Biocider: forlenget godkjenning av borsyre i produkttype 8 32024D0222
Godkjenning av visse typer olje fra urter som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter 32024R0260
Godkjenning av halofuginonhydrobromid som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkuner og -kyllinger og avlskalkuner 32024R0231
Godkjenning av Companilactobacillus farciminis som tilsetningsstoff i fôrvarer 32024R0228
Fornyet godkjenning av Trichoderma reesei ATCC 74444 som tilsetningsstoff i fôr til fjørfearter til slakting og egglegging og smågriser 32024R0221
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32024R0220
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr 32024R0216
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Terre Abruzzesi / Terre d’Abruzzo' 32024R0219
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser til utfyllende bestemmelser om krav til informasjon fra ekvivalente tredjeland og kontrollorgan 32024R0230
Sikkerhet i jernbanetunneler: retting av språkversjoner 32024R0191
CLP-forordningen: nye klassifiseringer 32024R0197
Avslag på forlenget godkjenning av S-metolaklor som aktivt stoff i plantevernmidler 32024R0020
Koordinering av offentlige trygdeordninger: covid-19 og fjernarbeid 32024D00594
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner 32023R2917
Verdipapirsentralforordningen (CSDR): endringsbestemmelser om enklere og sikrere oppgjør 32023R2845
Økologiforordningen: retting av svensk språkversjon 32023R2911
Dataforordningen (Data Act) 32023R2854
Kvotehandelsdirektivet (ETS): liste over øyer og havner med midlertidig unntak 32023D2895
Elektroniske kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser: endringsbestemmelser 32023R2884
Bruksbetingelser for astaxantinrik oleoresin fra Haematococcus pluvialisalger som ny mat: rettelse 32023R2852
Godkjenning av delvis hydrolysert protein fra bygg og ris som ny mat 32023R2851
Godkjenning av endo-1,4-beta-mannanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fjørfearter til oppfôring 32023R2850
Godkjenning av cellekulturbiomasse fra eplefrukt som ny mat 32023R2847
Godkjenning av rød quebracho-ekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32023R2846
Regnskapsdirektivet: justering av størrelseskategorier for foretak og konsern 32023L2775
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest Italia, Latvia, Polen og Slovakia 32023R2894
Felleseuropeisk rapporteringssystem for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede forordninger 32023R2869
Felleseuropeisk rapporteringssystem for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP) 32023R2859
Auksjoneringsforordningen 2023: detaljerte bestemmelser for auksjoner av CO2-kvoter 32023R2830
IFRS-forordningen 2023: endringsbestemmelser om IAS 1 32023R2822
Felleseuropeisk rapporteringssystem for finansielle og ikke-finansielle bedriftsopplysninger (ESAP): endringer til tilknyttede direktiver 32023L2864
Godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe 32023R2802
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: prinsipper og kriterier for sjekk av CO2-utslipp og drivstofforbruk 32023R2867
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: detaljerte prosedyrer for verifisering i bruk 32023R2866
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Emilia-Romagna’ 32023R2824
Nasjonal myndighet for single window-systemet for sjøfart (MNSW): rapporteringsmodul 32023R2790
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for slakterier og animalske biprodukter 32023D2749
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende rapporteringsregler 32023R2849
Bagatellmessig støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning fra 2024 32023R2832
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte fra 2024 32023R2831
Import av økologiske produkter fra tredjeland: liste over anerkjente kontrollmyndigheter og kontrollorganer (2023) 32023R2785
CO2-utslipp fra biler: innovative teknologier for reduksjon av utslipp 32023R2767
Kapitalkravsforordningen (CRR): skyggebanker 32023R2779
Landbruksstatistikk: dyreproduksjon 32023R2745
Godkjenning av Bacillus velezensis NITE BP-01844 som fôrtilsetningsstoff 32023R2736
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF som fôrtilsetningsstoff 32023R2734
Godkjenning av diclazuril (Coxiril) som fôrtilsetningsstoff 32023R2733
Godkjenning av Macleaya cordata-blanding som fôrtilsetningsstoff 32023R2732
Digitalisering av søknader om Schengenvisum 32023R2667
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (12. versjon) 32023D2726
Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser om datainnsamling for arbeidskraftundersøkelsen i 2026 32023R2735
Typegodkjenning av motorsykler: utfyllende bestemmelser 32023R2724
EUs referanselaboratorier for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk 32023R2713
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer: utfyllende bestemmelser 32023R2712
Referanseverdier for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer 32023D2698
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om innhold av resirkulert plast i engangsplastflasker av plast 32023D2683
EU-standard for grønne obligasjoner 32023R2631
Asbestdirektivet: endringsbestemmelser 32023L2668
ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: endringsbestemmelser 32023L2661
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet glyfosat som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2660
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om import av honning, kjøtt, høyt raffinerte produkter, gelatinkapsler og fiskeriprodukter 32023R2652
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne 2023 32023L2673
Nasjonale tiltak i Danmark om bakteriell nyresykdom og infeksiøs pankreasnekrose 32023D2626
Registrering av den geografiske betegnelsen Nagykörűi cseresznyepálinka som alkoholsterk drikk 32023R2624
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og utryddelsesprogrammer i visse land 32023R2618
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om eksport av kjøtt- og benmel som brensel 32023R2613
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser 32023R2612
Avslag på forlenget godkjenning av bentiavalikarb som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2657
Forlengelse av godkjenningsperioden for flere aktive stoffer i plantevernmidler 32023R2592
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet etefon som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2591
Trafikksikkerhet – avanserte varslingssystemer for førerdistraksjon 32023R2590
Fornyet godkjenning av aluminiumammoniumsulfat som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2589
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger 32023R2533
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 16 32023R2579
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser 32023D2584
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Eau-de-vie de vin de la Marne): endringsbestemmelser 32023R2587
Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på helseområdet for referanseåret 2024 32023R2529
Tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på energi- og miljøområdet for referanseåret 2025 32023R2527
Tilsyn med verdipapirforetak: endringsbestemmelser om informasjon som skal offentliggjøres av myndighetene 32023R2526
EU-henstilling om økt andel retur av brukte mobiltelefoner, nettbrett og bærbare PCer 32023H2585
Avslag på forlenget godkjenning av triflusulfuron-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2513
BNI-forordningen 2019: manglende moms på grunn av svindel og insolvens 32023R2493
Farlig avfall: rettelse av dansk og gresk språkversjon 32023D2581
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om forflytning av landdyr 32023R2515
Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2025-2029 32023D2481
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser 32023R2502
Brukerveiledning for deltakelse i EUs fellesskapsordning for miljøstyring og -revisjon (EMAS) 32023D2463
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 12 32023R2468
Avslag på fornyet godkjenning av klofentezin som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2456
Avslag på fornyet godkjenning av metiram som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R2455
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om rapportering 32023R2449
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Kroatia, Italia og Polen 32023R2469
Kvotehandelsdirektivet (ETS): klimanøytralitetsplaner 32023R2441
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU) 32023R2405
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser (RED III) 32023L2413
Kritiske enheters motstandsdyktighet: liste over viktige tjenester 32023R2450
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser 32023R2431
Forbrukerkredittdirektivet 2023 32023L2225