Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser om boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1470 av 17. juli 2023 om fastsettelse av metodeologiske og tekniske spesifikasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/792 med hensyn til boligprisindeks og prisindeks for selveierboliger, og endring av forordning (EU) 2020/1148

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1470 of 17 July 2023 laying down the methodological and technical specifications in accordance with Regulation (EU) 2016/792 of the European Parliament and of the Council as regards the house price index and the owner-occupied housing price index, and amending Regulation (EU) 2020/1148

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.9.2023

Tidligere
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.7.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.9.2023)

Sammendrag av innhold

Målet med denne gjennomføringsforordningen er å øke kvaliteten og sammenlignbarheten til prisindeksene for boliger og selveiernes boligkonsum på tvers av medlemslandene ved å fastsette definisjoner, inndelinger, regler for estimering av vekter, innsamling av priser, indekssammenstilling og andre aspekter ved produksjonen av de to indeksene. I tillegg fastsetter den regler for revisjon og levering av metadata til EUs statistikkontor, Eurostat.

Regelverket skal gjelde for rapporteringer fra og med 1. januar 2024.

Gjennomføringsforordningen endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1148 som er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Basisforordningen, europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/792 om harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindeksen, er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.07.2023
Anvendelsesdato i EU
07.08.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet