Europeisk næringslivsstatistikk: spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for 2024

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1507 av 20. juli 2023 om de tekniske spesifikasjonene for undersøkelsen og frister for innsending av metadata og kvalitetsrapporter om bruk av IKT i næringslivet for referanseåret 2024 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1507 of 20 July 2023 laying down the technical specifications of data requirements and the deadlines for submission of metadata and quality reports for the topic of ICT usage and e-commerce for the reference year 2024, pursuant to Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.9.2023

Tidligere
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.7.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.9.2023)

Sammendrag av innhold

Denne gjennomføringsforordningen fastsetter tekniske spesifikasjoner for data og frister for innsending av metadata og kvalitetsrapporter for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet for referanseåret 2024, i samsvar med artikkel 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk.

De obligatoriske og frivillige variablene som er med i undersøkelsen for 2024, er definert i vedlegget til gjennomføringsforordningen. Fristen for rapportering av data er 5. oktober 2024. Modulene i undersøkelsen roteres etter to eller flere år for å tilfredsstille så mange behov som mulig knyttet til statistikk for bruk av IKT i næringslivet.

Den årlige metadatarapporten for undersøkelsen om bruk av IKT i næringslivet i 2024 skal sendes til Eurostat innen 31. mai 2024. Den årlige kvalitetsrapporten for 2024 skal sendes til Eurostat innen 5. november 2024.

Rammeforordningen (EU) 2019/2152 er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.07.2023
Anvendelsesdato i EU
10.08.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet