Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1472 av 17. juli 2023 om endring av forordning (EU) 2008/1055 med hensyn til hvor ofte medlemsstatene skal levere sin kvalitetsrapport

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1472 of 17 July 2023 amending Regulation (EC) No 1055/2008 as regards the frequency with which the Member States supply their quality report

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.9.2023

Tidligere
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.7.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.9.2023)

Sammendrag av innhold

Denne gjennomføringsforordningen endrer kravene til kvalitetsrapporteringen for statistikk over betalingsbalanse (BOP), internasjonal investeringsposisjon (IIP), internasjonal handel i tjenester (ITSS) og utenlandske direkte investeringer (FDI) fra årlig til toårlig fra og med 2025, og reduserer dermed rapporteringsbyrden for EU- og EFTA-landene. Den toårige rapporteringen vil alternere med syklusen for kvalitetsrapportering til Det europeiske sentralbanksystemet. 

Forordningen som nå endres, kommisjonsforordning (EF) nr. 1055/2008 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk). Det samme gjelder basisrettsakten; europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investeringer i/fra utlandet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Isolert sett medfører forordningen noe lavere administrativ og økonomisk belastning for Statistisk sentralbyrå. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.07.2023
Anvendelsesdato i EU
07.08.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet