Bærekraftskriterier for biobrensel m.m.: anerkjennelse av ordningen 'Bonsucro EU'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/600 av 8. april 2022 om anerkjennelse av den frivillige ordningen 'Bonsucro EU' for å dokumentere samsvar med kriteriene fastsatt i direktiv (EU) 2018/2001 for biodrivstoff, flytende biomasse, biomassebrensel, fornybare flytende og gassformige drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse og resirkulert karbonbrensel

Commission Implementing Decision (EU) 2022/600 of 8 April 2022 on the recognition of the 'Bonsucro EU' voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.6.2023)

Sammendrag av innhold

Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle krav om fornybarandel i fornybardirektivet, eller som er omfattet av nasjonale støtteordninger, må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk, fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Biodrivstoff må oppfylle bærekraftskriteriene for å kunne regnes med i oppfyllelsen av omsetningskravet. Bærekraftskriteriene er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3.

Rettsakten innebærer en godkjenning av at biodrivstoff som er fremstilt i overensstemmelse med ordningen "Bonsucro EU" oppfyller EUs bærekraftskriterier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endringer i norsk rett. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske/administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er publisert i Official Journal og trådt i kraft.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.04.2022
Anvendelsesdato i EU
13.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet