Sosiale bestemmelser innen veitransport: utfyllende bestemmelser om service- og sikkerhetsnivå for parkeringsområder for tungtransport

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1012 av 7. april 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 med hensyn til opprettselse av standarder for angivelse av service- og sikkerhetsnivå for sikre og trygge parkeringsområder og for deres sertifiseringsprosedyrer

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1012 of 7 April 2020 supplementing Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council with regard to the establishment of standards detailing the level of service and security of safe and secure parking areas and to the procedures for their certificat

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 561/2006 skal førere af køretøjer til vejtransport have daglige og ugentlige hviletider. Nogle af disse hviletider tilbringes ofte på vejene, navnlig i tilfælde, hvor førerne udfører internationale langdistancetransporter. Det er derfor yderst vigtigt, at førerne har adgang til parkeringsområder, hvor de kan hvile sig i sikkerhed, og hvor der er adgang til de tjenester, de har brug for.

(2) Artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 561/2006 indeholder en liste over krav, som parkeringsområder, der er tilgængelige for førere, som udfører godstransport og personbefordring ad landevej, skal opfylde for at blive certificeret som sikrede parkeringsområder i forhold til sådanne parkeringsområders service- og sikkerhedsniveau.

(3) En undersøgelse fra Kommissionen fra 2019 om sikrede parkeringsområder i Unionen bekræftede den betydelige mangel på sådanne faciliteter. Den indeholdt også nogle forslag, herunder vedrørende standarder for sikrede parkeringsområder og certificeringsprocedurer.

(4) I betragtning af den nuværende mangel på sikrede parkeringsområder i Unionen bør udviklingen af sådanne faciliteter fremmes på EU-plan for at sikre, at førere af køretøjer til vejtransport har adgang til dem, uanset hvor på vejene i Unionen de gør ophold.

(5) For at tilskynde udviklingen af sikrede parkeringsområder er det nødvendigt at udvikle en fælles ramme på EU-plan for at sikre, at sektoren har adgang til klare og harmoniserede oplysninger om sikrede parkeringsområder i hele Unionen.

(6) For at forbedre arbejdsvilkårene for førere af køretøjer til vejtransport i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 561/2006 bør der være fælles minimumskrav til det serviceniveau, der er til rådighed på alle sikrede parkeringsområder, uanset deres sikkerhedsniveau.

(7) I betragtning af det stigende antal tilfælde af godskriminalitet, der påvirker førere af køretøjer til vejtransport, bør deres sikkerhed forbedres for at sikre, at de ikke udsættes for stress, og at de ikke opbygger træthed. Det er afgørende at sikre gode hvileforhold for førere i sikrede parkeringsområder for at garantere trafiksikkerheden og mindske risikoen for ulykker som følge af træthed.

(8) Sikrede parkeringsområder er afgørende for, at førere og transportvirksomheder kan beskytte deres last mod godskriminalitet. I lyset af forskelligartetheden af virksomheder og de varer, der transporteres, kan transportvirksomheder og førere af køretøjer have brug for parkeringsområder med forskellige sikkerhedsniveauer afhængigt af de varer, de transporterer. EU-standarderne bør derfor tage hensyn til de forskellige typer virksomheder, og parkeringsområder bør rumme forskellige minimumskrav til sikkerhedsniveauet.

(9) Parkeringsområdernes sikkerhed bør opnås ved at sikre, at der findes passende sikkerhedsudstyr og -procedurer langs områdets afgrænsning, på selve parkeringsområdet og ved ind- og udkørslerne. Der bør også indføres personaleprocedurer for at sikre, at der træffes risikoforebyggelsesforanstaltninger, og for at afbøde følgerne af hændelser, når de indtræffer.

(10) For at skabe gennemsigtighed og sikkerhed for brugere af sikrede parkeringsområder bør parkeringsområder certificeres af et uafhængigt certificeringsorgan i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt på EU-plan. Certificeringsprocedurer for kontroller, fornyede kontroller og uanmeldte kontroller af sikrede parkeringsområder bør angives klart for at sikre, at operatører af parkeringsområder ved, hvordan de ansøger om certificering eller fornyet certificering. Det bør også sikres, at der anvendes passende procedurer, når det konstateres, at et sikret parkeringsområde ikke længere opfylder det serviceniveau eller det sikkerhedsniveau, som det er certificeret til.

(11) Der bør være klagemekanismer til rådighed for brugere af sikrede parkeringsområder til indberetning af manglende overholdelse.

(12) Certificeringsorganerne bør kunne udstede kontrolcertifikater til operatørerne og også videregive disse oplysninger til Kommissionen, således at listen over sikrede parkeringsområder på det relevante officielle websted kan ajourføres.

(13) For at tage hensyn til den hurtige udvikling af digitale teknologier og løbende forbedre førernes arbejdsvilkår bør Kommissionen vurdere relevansen af at revidere de harmoniserede standarder og certificeringsprocedurer senest fire år efter vedtagelsen af denne retsakt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
07.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.04.2022
Anvendelsesdato i EU
18.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet