ITS-direktivet om innføring av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om trafikkinformasjonstjenester i sanntid

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/670 av 2. februar 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til bestemmelsen om et EU-dekkende trafikkinformasjonssystem i sanntid

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/670 of 2 February 2022 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the provision of EU-wide real-time traffic information services

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I artikel 3, litra b), i direktiv 2010/40/EU fastsættes tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester som en prioriteret foranstaltning med henblik på udvikling og anvendelse af specifikationer og standarder.

(2) Ved artikel 6, stk. 1, i direktiv 2010/40/EU kræves det, at Kommissionen vedtager de nødvendige specifikationer til sikring af kompatibilitet, interoperabilitet og kontinuitet med henblik på indførelse og praktisk anvendelse af intelligente transportsystemer (ITS) med tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester for øje. Med henblik på at forbedre adgangen til samt udveksling, videreanvendelse og opdatering af data, der er nødvendige for at stille kontinuerlige tidstro trafikinformationstjenester af høj kvalitet til rådighed i hele Unionen fastsatte Kommissionen disse specifikationer i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/962.

(3) Data leverer fortsat kontekst til udarbejdelsen af tidstro trafikinformation. I takt med at udbredelsen af ITS tager fart inden for Unionen, er der brug for fortsat støtte hertil i form af øget og gnidningsløs adgang til eksisterende og nye typer data, der er relevante for tilrådighedsstillelsen af tidstro trafikinformationstjenester, med bredere geografisk dækning. Det er derfor nødvendigt at opdatere kravene til levering af data for fortsat at sikre effektiv videreanvendelse i informationstjenester til slutbrugere. Disse opdaterede krav kan potentielt have betydning for hele datakæden fra dataanskaffelse til formatering, aggregering, distribution og inklusion i trafikinformationstjenester.

(4) Ved artikel 5 i direktiv 2010/40/EU fastsættes det, at specifikationer, der vedtages i overensstemmelse med samme direktivs artikel 6, bør anvendes på ITS-applikationer og -tjenester, når disse indføres, uden at dette berører den enkelte medlemsstats ret til at træffe afgørelse om indførelse af sådanne applikationer og tjenester på sit område.

(5) Disse specifikationer bør gælde i forbindelse med tilrådighedsstillelse af alle tidstro trafikinformationstjenester, uden at dette berører særlige specifikationer, som er vedtaget i andre retsakter i henhold til direktiv 2010/40/EU, navnlig Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 885/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 886/2013.

(6) Der findes allerede et marked for tilrådighedsstillelse af tidstro trafikinformationstjenester i Unionen, og det gavner både brugere og kunder samt udbydere af disse tjenester, at der skabes de rette betingelser for dette marked, således at det bevares og udvikles yderligere på innovative måder. Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1024 fastsættes der minimumsregler for videreanvendelse af den offentlige sektors informationer over hele EU, og tilrådighedsstillelse af tidstro trafikinformationstjenester er omfattet heraf. Hvad angår videreanvendelse af data, som indehaves af vejmyndigheder og offentlige vejoperatører, gælder reglerne i denne forordning, bl.a. for opdatering af data, medmindre andet fremgår af de regler, der er fastsat i direktiv (EU) 2019/1024. Hvad angår videreanvendelse af data, som indehaves af private, pålægger reglerne i denne forordning ikke, at data deles vederlagsfrit. Data, som indehaves af private, kan være omfattet af licensaftaler med henblik på at regulere anvendelsen af dem.

(7) Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF skabes en EU-geodatainfrastruktur, der gør det muligt at dele og give offentlig adgang til geografiske oplysninger (herunder geodatatemaet "transportnet") i hele Unionen med henblik på at understøtte Unionens miljøpolitikker samt politikker eller aktiviteter, der kan påvirke miljøet. De specifikationer, der fastsættes i denne forordning, bør være kompatible med de specifikationer, der er fastsat ved direktiv 2007/2/EF og dettes gennemførelsesretsakter, bl.a. Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010. Hvis disse specifikationers anvendelsesområde blev udvidet til alle typer af data om infrastruktur, ville dette også kunne fremme yderligere harmonisering på området.

(8) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 defineres den del af vejtransportinfrastrukturen, som indgår i hovednettet henholdsvis det samlede transeuropæiske transportnet. Tilbagevendende eksterne virkninger af trafikken og andre udfordringer for trafikledelsen, såsom trafikpropper, luftforurening eller trafikstøj, er ikke afgrænset til det transeuropæiske vejnet eller motorveje. En betydelig andel af de tilbagevendende trafikpropper findes i byområder. Desuden bør EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester muliggøre dør-til-dør-rejser og ikke være begrænset til det vidtspændende transeuropæiske vejnet og andre motorveje. Medlemsstaterne bør derfor anvende disse specifikationer på hele vejnettet med undtagelse af veje, der ikke ejes af en offentlig vej- eller transportmyndighed. Veje, der ejes af en offentlig vej- eller transportmyndighed, men som er overført til en privat enhed ved en driftskoncession, bør ikke være omfattet af denne undtagelse.

(9) Vejmyndighederne og vejoperatørerne bør stille en række datatyper, der anses for afgørende for den fortsatte udvikling af pålidelige trafikinformationstjenester og forbedring af trafiksikkerheden såsom trafikregulering, begrænsninger og vej- eller vognbanelukninger, til rådighed. Adgangen til disse typer data er vigtig på grund af dataenes afgørende karakter og bør derfor udgøre en tidligere milepæl end med tilgængeligheden af andre typer data.

(10) Med henblik på at muliggøre den nødvendige udvikling inden for dataadgang og -standardisering bør en gennemførelse i faser overvejes. Fasemodellen bør afstedkomme en gennemførlig og gradvis udvidelse af den geografiske dækning og adgangen til data. Med henblik herpå bør medlemsstaterne afgrænse det primære vejnet på deres område. I den forbindelse kan medlemsstaterne genbruge vejnetsdefinitionen som krævet i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/96/EF.

(11) Datakildernes diversitet spænder fra infrastrukturbaserede sensorer til køretøjer, der fungerer som sensorer, og derfor er det vigtigt, at specifikationerne afspejler de relevante kategorier og typer af data, som dækker mange mulige datakilder og teknologier, der anvendes til at skabe eller opdatere dataene.

(12) Indebærer de i denne forordning fastsatte foranstaltninger behandling af personoplysninger, bør de gennemføres i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 og, hvis det er relevant, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF. Dele af Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2002/58/EF anvendes også i forbindelse med behandlingen af andre oplysninger end personoplysninger.

(13) For at udvikle en harmoniseret og sammenhængende tilrådighedsstillelse af tidstro trafikinformationstjenester bør medlemsstaterne trække på eksisterende tekniske løsninger og standarder, som de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer stiller til rådighed, f.eks. formatet DATEX II (CEN/TS 16157 og efterfølgende opgraderede versioner heraf) og ISO-standarder. For datatyper, for hvilke der ikke findes et standardiseret format, bør medlemsstater og interessenter tilskyndes til at samarbejde om at nå frem til en aftale om datadefinition, dataformat og metadata.

(14) Der findes allerede flere dynamiske metoder til stedsangivelse findes i Unionen, som anvendes i medlemsstaterne. Det bør fortsat være tilladt at anvende forskellige metoder til stedsangivelse. Medlemsstater og interessenter bør dog tilskyndes til at samarbejde om at indgå en aftale om tilladte metoder til stedsangivelse, om fornødent gennem europæiske standardiseringsorganer.

(15) Adgangen til og vejmyndigheders og vejoperatørers regelmæssige opdatering af data danner et afgørende grundlag for udarbejdelsen af opdaterede og nøjagtige digitale kort, der er et centralt element i pålidelige ITS-applikationer. Producenter af digitale kort bør tilskyndes til rettidigt at integrere opdateringer af relevante data i deres eksisterende kort- og kortopdateringstjenester. Af hensyn til offentlige politikker, f.eks. om trafiksikkerhed, bør tjenesteudbydere og producenter af digitale kort samarbejde med offentlige myndigheder om at rette unøjagtigheder i deres data.

(16) Adgangen til nøjagtige og opdaterede data har afgørende betydning for, at tidstro trafikinformationstjenester kan stilles til rådighed i hele Unionen. Vejmyndigheder, vejoperatører, indehavere af køretøjsgenererede data, interessenter inden for opladning og tankning, vejafgiftsoperatører og udbydere af tidstro trafikinformationstjenester indsamler og lagrer de relevante data. For at lette udveksling og videreanvendelse af disse data med henblik på at stille sådanne tjenester til rådighed bør vejmyndigheder, vejoperatører, indehavere af køretøjsgenererede data, interessenter indenfor opladning og tankning, vejafgiftsoperatører og udbydere af tidstro trafikinformationstjenester gøre dataene, de tilsvarende metadata og oplysninger om datakvaliteten søgbare og tilgængelige for andre vejmyndigheder, vejoperatører, interessenter indenfor opladning og tankning, vejafgiftsoperatører, udbydere af tidstro trafikinformationstjenester og producenter af digitale kort via et nationalt eller et fælles adgangspunkt. Adgangspunktet kan antage form af arkiver, registre, webportaler eller lignende afhængigt af datatypen. Nationale eller fælles adgangspunkter kan også henvise til andre steder, hvor dataene kan tilgås, hvis de ikke selv hoster dataene. Medlemsstaterne bør samle de eksisterende offentlige og private adgangspunkter i et fælles punkt, som giver adgang til alle typer af relevante, disponible data, der er omfattet af disse specifikationer. Medlemsstaterne bør fortsat kunne anvende de adgangspunkter, der er oprettet i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/962 og frit kunne beslutte at anvende adgangspunkter, der er oprettet i henhold til andre delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til direktiv 2010/40/EU, som nationale adgangspunkter for data, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde.

(17) For at give vejmyndigheder, vejoperatører, interessenter inden for opladning og tankning, vejafgiftsoperatører, tjenesteudbydere og producenter af digitale kort mulighed for at søge i og anvende de relevante data er det nødvendigt at beskrive indholdet og strukturen af disse data ved hjælp af hensigtsmæssige metadata.

(18) Tidstro trafikinformationstjenester skal være nøjagtige, for at der kan leveres de bedst mulige data til slutbrugerne for så vidt angår pålidelighed og rettidighed. Med henblik på at forbedre fordelene for trafikanterne for så angår øget trafiksikkerhed og færre trafikpropper bør disse tjenester også afspejle vejmyndighedernes prioriteter, f.eks. i form af digitalt tilgængelige trafikplaner.

(19) Disse specifikationer bør ikke pålægge interessenterne at begynde at indsamle data, som de ikke allerede indsamler, eller digitalisere data, der ikke allerede foreligger i et digitalt maskinlæsbart format. De særlige krav til opdateringerne af data bør kun gælde for de data, der rent faktisk er indsamlet og foreligger i et digitalt maskinlæsbart format. Samtidig bør medlemsstaterne tilskyndes til at afdække omkostningseffektive måder, der er afpasset efter deres behov, for at digitalisere eksisterende data om infrastruktur og regulering og begrænsninger.

(20) Disse specifikationer bør ikke pålægge vejmyndigheder eller vejoperatører at fastsætte eller gennemføre trafikplaner og midlertidige trafikledelsesforanstaltninger. De bør ikke pålægge tjenesteudbyderne at dele deres data med andre tjenesteudbydere. Tjenesteudbydere bør frit kunne indgå kommercielle aftaler indbyrdes om videreanvendelse af relevante data.

(21) Medlemsstaterne og ITS-interessenterne bør tilskyndes til at samarbejde om at nå til enighed om fælles definitioner af datakvalitet med henblik på at anvende fælles datakvalitetsindikatorer i hele trafikdataværdikæden, f.eks. hvorvidt dataene er fuldstændige, nøjagtige og opdaterede, og hvilke metoder der benyttes til dataindsamling og stedsangivelse samt den anvendte kvalitetskontrol. De bør også tilskyndes til at arbejde videre på at etablere de tilhørende metoder til kvalitetsmåling og overvågning af de forskellige datatyper. Medlemsstaterne bør tilskyndes til indbyrdes at dele deres viden, erfaring og bedste praksis på området inden for rammerne af de igangværende og fremtidige koordineringsprojekter.

(22) Det anerkendes, at anvendelsen af data og tidstro trafikinformationstjenester, der genereres af private tjenesteudbydere og indehavere af køretøjsgenererede data, kan udgøre en omkostningseffektiv måde for vejmyndigheder og vejoperatører at forbedre trafikledelsen samt driften og vedligeholdelsen af infrastrukturen på. De offentlige myndigheder bør anvende fælles FRAND-vilkår, når de modtager disse data eller tjenester i forbindelse med ovennævnte opgaver med henblik på at reducere adgangshindringer og skabe åbenhed om betingelserne for videreanvendelse. Medlemsstaterne og de berørte interessenter opfordres til at fastsætte fælles FRAND-vilkår for videreanvendelsen af de relevante typer data i forbindelse med udførelsen af disse offentlige opgaver.

(23) Private tjenesteudbydere kan anvende data, som indsamles af vejmyndigheder og vejoperatører, som inputdata til deres egne tidstro trafikinformationstjenester. De særlige vilkår og betingelser, der gælder for en sådan videreanvendelse af disse data, bør overlades til de berørte parter, medmindre andet fremgår af bestemmelserne i direktiv (EU) 2019/1024. Visse typer data, der leveres af vejmyndigheder og vejoperatører såsom trafikplaner, trafikregulering samt begrænsninger og midlertidige trafikledelsesforanstaltninger, bør videreanvendes af private tjenesteudbydere med henblik på at sikre trafikanterne adgang til de relevante oplysninger via tidstro trafikinformationstjenester.

(24) For at sikre, at disse specifikationer gennemføres korrekt, bør medlemsstaterne vurdere, hvorvidt vejmyndigheder, vejoperatører, producenter af digitale kort, vejafgiftsoperatører, interessenter inden for opladning og tankning, indehavere af køretøjsgenererede data og tjenesteudbydere efterlever kravene vedrørende adgang til samt udveksling, videreanvendelse og opdatering af data. Til dette formål bør de kompetente myndigheder frit kunne benytte sig af evidensbaserede overensstemmelseserklæringer, der indgives af vejmyndigheder, vejoperatører, producenter af digitale kort, vejafgiftsoperatører, interessenter indenfor opladning og tankning, indehavere af køretøjsgenererede data og tjenesteudbydere. Medlemsstaterne bør arbejde sammen om at harmonisere deres tilgang til vurderingen af efterlevelsen i forbindelse med igangværende og fremtidige koordineringsprojekter, der bidrager til gennemførelsen af specifikationerne i denne forordning.

(25) Disse specifikationer begrænser ikke radiostationers ytringsfrihed, idet de ikke pålægger disse at indtage noget specifikt standpunkt med hensyn til den information, der skal formidles, og medlemsstaterne overlades et tilstrækkeligt råderum, således at de kan tage hensyn til deres nationale forfatningsmæssige traditioner med hensyn til radiostationers ytringsfrihed.

(26) De nødvendige ændringers omfang taget i betragtning bør Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/962 ophæves —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
02.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.02.2022
Anvendelsesdato i EU
15.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet