Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning som definerer kriteriene for å fastslå om et skip produserer reduserte mengder av avfall og forvalter avfallet på en bærekraftig og miljøvennlig måte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1883

(In preparation) Commission Implementing Regulation defining the criteria for determining that a ship produces reduced quantities of waste and manages its waste in a sustainable and environmentally sound manner in accordance with Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 12.10.2021)

Bæredygtig forvaltning af skibes affald om bord – EU's incitamentsordning

EU foreslår at belønne skibe, der reducerer eller håndterer affald om bord på en bæredygtig måde, ved at reducere det affaldsgebyr, de skal betale i EU's havne.

For at sikre, at ordningen anvendes konsekvent i hele EU, vil dette initiativ fastsætte kriterierne for, hvornår skibe kan komme i betragtning til en belønning.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: TEKST

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)6203839

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
12.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet