Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/91 av 21. januar 2022 om fastsettelse av kriteriene for å fastslå om/at et skip produserer reduserte mengder avfall og håndterer avfallet på en bærekraftig og miljømessig forsvarlig måte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1883

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/91 of 21 January 2022 defining the criteria for determining that a ship produces reduced quantities of waste and manages its waste in a sustainable and environmentally sound manner in accordance with Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.7.2022)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2019/883 (skipsavfallsdirektivet) fastsetter regler om levering og mottak av avfall fra skip i havner i Europa, samt om håndheving av disse reglene. Kostnadene ved driften av mottaksordningene i havner skal i henhold til direktivets artikkel 8 dekkes gjennom innkreving av avfallsgebyr fra skipene.

I artikkel 8 nr. 5 bokstav (b) er det fastsatt at skip skal gis fradrag i avfallsgebyr dersom skipets design, utstyr og drift viser at skipet produserer reduserte mengder avfall, og håndterer avfallet på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Kommisjonen har ved gjennomføringsforordning 2022/91 fastsatt obligatoriske og valgfrie kriterier for å gi fradrag i gebyr til skip som leverer avfall i havn.

Seksjon 1 i vedlegg til gjennomføringsforordning 2022/91 presiserer hvilke kriterier som skal legges til grunn for å gi fradrag i gebyret. Disse kriteriene omfatter sortering og levering av avfall under MARPOL (vedlegg V) til mottaksanlegg, skip som kan vise til en bærekraftig innkjøpsrutine som fører til avfallsreduksjon (både emballasje og annet avfall) og som unngår bruk av engangsprodukter i plast.

Seksjon 2 i vedlegget beskriver hvilke kriterier som kan legges til grunn for å gi fradrag i gebyret. Disse kriteriene omfatter bruk av alternative drivstoff (som definert i direktiv 2015/94), bruk av lensevannseparatorer som overgår kravene i MARPOL (vedlegg I, IV og V), levering av alt oljeholdig avfall til mottaksanlegg, kloakkrensesystem som er typegodkjent i henhold til MEPC 227(64), levering av all ubehandlet og behandlet kloakk og kloakkslam til mottaksanlegg og generelle tiltak for å redusere avfallsmengden som oppstår ombord gjennom ombruk og sortering av avfall til materialgjenvinning.

Mulige tilnærminger for å verifisere de ulike kriteriene er også beskrevet. Andre ordninger enn de som er beskrevet, kan aksepteres der skip kan vise at de oppfyller kriteriene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Nytt skipsavfallsdirektiv er foreslått gjennomført i forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20. Ved innlemmelse i EØS-avtalen vil forordning 2022/91 måtte gjennomføres i norsk rett, og det er naturlig at dette gjøres ved endring av forurensningsforskriften kapittel 20.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsforordningen forventes ikke å medføre merarbeid for havner utover det som allerede følger av skipsavfallsdirektivet. Havneansvarlig skal uansett beregne og innkreve gebyr, og de obligatoriske og frivillige kriteriene klargjør vilkårene for gebyrreduksjon. Kriteriene vil kunne bidra til likere praksis for å fastslå at et skip produserer reduserte mengder avfall og håndterer avfallet på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Havneansvarlig må beskrive gebyrsystemet i avfallsplanen. Kriteriene for gebyrreduksjon kan gi skip insentiv til å håndtere avfall ombord på en mer bærekraftig og miljøvennlig måte, men medfører ingen plikter utover bestemmelsene i direktiv 2019/883. For skip som krever redusert gebyr i henhold til kriteriene i gjennomføringsforordningen, vil det kunne medføre kostnader til verifisering fra tredjepart dersom havneansvarlig krever dette.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er sendt på høring med frist 15. august 2022.

Rettsakten ble sendt på kort høring til maritime arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og ble ellers lagt ut på Miljødirektoratets nettsider. Det ble ikke mottatt merknader.

Rettsakten ble forelagt SU Miljø ved skriftlig prosedyre (13.06 - 27.06.2022). Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU med ikrafttredelsesdato 13. februar 2022, og er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
12.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.01.2022
Anvendelsesdato i EU
13.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.09.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (avhenger av besl. nr. 191/2022)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0091
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro