Skipsavfallsdirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om bærekraftig forvaltning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/91 av 21. januar 2022 som definerer kriteriene for å fastslå om et skip produserer reduserte mengder av avfall og forvalter avfallet på en bærekraftig og miljøvennlig måte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1883

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/91 of 21 January 2022 defining the criteria for determining that a ship produces reduced quantities of waste and manages its waste in a sustainable and environmentally sound manner in accordance with Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Med henblik på nedsættelse af afgifterne i artikel 8, stk. 4, i direktiv (EU) 2019/883 bør kriterierne i bilaget anvendes.

(2) Kriterierne i bilagets afsnit 1 afspejler grundlæggende tiltag til at reducere mængden af affald. De bør derfor være obligatoriske.

(3) De yderligere kriterier i bilagets afsnit 2 kan anvendes til at skabe incitament til særlige praksisser og særligt udstyr, som også kan være nyttige til at reducere mængden af affald. Disse kriterier bør derfor være valgfrie.

(4) For at skabe ensartede betingelser for anvendelsen af afgiftsnedsættelsen i artikel 8, stk. 5, i direktiv (EU) 2019/883 er det afgørende, at medlemsstaterne anvender en harmoniseret metode. Gennemførelsesretsakter vedtaget i medfør af direktiv (EU) 2019/883 bør derfor tage form af gennemførelsesforordninger.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
12.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.01.2022
Anvendelsesdato i EU
13.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet