Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter, bøter og sanksjoner overfor administratorer av referanseverdier

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 ved å spesifisere avgifter og fremgangmåter for sanksjoner som gjelder for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet for visse administratorer av referanseverdier

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 2016/1011 of the European Parliament and of the Council by specifying fees and rules of procedure for measures applicable to the supervision by the European Securities Markets Authority of certain benchmark administrators

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 30.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 30.7.2021)

EU's værdipapirmarkeder: tilsynsgebyrer, bøder og sanktioner for benchmarkadministratorer

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) vil føre tilsyn med kritiske benchmarkadministratorer i EU og benchmarkadministratorer i tredjelande, som ønsker at opnå anerkendelse fra januar 2022.

Dette initiativ fastlægger:

• de gebyrer, som benchmarkadministratorer skal betale ESMA for dens tilsyn

• den procedure, som ESMA skal følge for at pålægge benchmarkadministratorer under dens tilsyn bøder eller sanktioner.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 30 juli 2021 - 27 august 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til delegeret forordning - Ares(2021)4886288

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
30.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet