Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA 32024R1086
Godkjenning av et preparat av L-isoleucin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R2583
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser 32023R1342
Godkjenning av dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter 32023R2632
Godkjenning av butansyre, etylbutyrat, etylisobutyrat, etylisovalerat m.fl. som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter 32023R1417
Godkjenning av endo–1,4-beta-mannanase framstilt av Paenibacillus lentus DSM 33618 som tilsetningsstoff i fôrvarer 32023R2645
Fornyet godkjenning av preparat av Lactobacillus plantarum DSM 19457 som fôrtilsetning til alle dyrearter 32023R1443
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner: endringsbestemmelser 32023R2662
Midlertidig hastegodkjenning av fôrtilsetningsstoffer av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat m.fl. 32023R1455
Fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff 32023R1332
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R1405
Godkjenning av Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 32023R2646
Godkjenning av Sunset Yellow FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, kornspisende prydfugler og små gnagere 32023R1712
Fornyet godkjenning av preparater av DSM 12836, DSM 12837 m.fl som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R1341
Avslag på godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til avlskaniner og slaktekaniner 32023R2594
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff og i drikkevann til visse fjørfe 32023R2628
Fornyet godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 og DSM 8866 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32023R1416
Godkjenning av Weizmannia coagulans DSM 32789 som fôrtilsetningsstoff 32023R2644
Godkjenning av Bacillus subtilis DSM 5750 og Bacillus paralicheniformis DSM 5749 som tilsetningsstoff i fôrvarer 32023R2647
Fornyet godkjenning av dimetylglycinnatriumsalt som fôrtilsetning til slaktekyllinger 32023R1682
Kreftdirektivet (2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser 32022L0431
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32024R1020
Minimumskrav til gjenbruk av vann 32020R0741
Navnsetting av plantesorter (2021) 32021R0384
Kvotedirektivet: endringsbestemmelser om maritim sektor og bygg- og transportsektor 32023R2904
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om grensesnittet til IMI-systemet for utsending av sjåfører 32021R2179
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser for selvkjørende biler (ADS) 32022R1426
Registrering av den geografiske betegnelsen Sárréti kökénypálinka som alkoholsterk drikk 32023R1762
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Schouwen-Duiveland’ 32023R2137
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Großräschener See 32023R2164
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Terres du Midi' 32023R2140
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Terras de Cister (PGI) 32023R2173
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Terras da Beira’ 32023R2148
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Terras do Dão 32023R2182
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: isoksaben, metaldehyd, Metarhizium brunneum stamme Ma 43, paklobutrazol og rettkjedede sommerfuglferomoner 32023R1719
Metoder for fastsettelse av plantegiftstoffer i mat 32023R2783
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om stearyltartrat 32023R2379
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om rapporteringskrav for medlemsstater 32023R2156
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet fettdestillasjonsrester i plantevernmidler 32023R1755
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: pyriproksyfen 32023R1753
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om kontrollorganer 32023R1686
Avslag på forlenget godkjenning av oksamyl som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R0741
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: karbetamid, karboksin og triflumuron 32023R2382
Metoder for fastsettelse av nivåer av mykotoksiner i mat 32023R2782
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenning av etoksazol 32023R1784
Forlenget godkjenning av lavrisikostoffet Cydia pomonella granulovirus i plantevernmidler 32023R1756
Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder hard polyvinylklorid (PVC): endringsbestemmelser 32024L0232
Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli W (ATCC 9637) som ny mat 32023R2215
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om eddik 32023R2086
Godkjenning av 3-fukosyllaktose av derivatstamme Escherichia coli K-12 DH1 som ny mat 32023R2210
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler 32023R1605
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bensulfuron, klormequat i plantevernmidler 32023R1757
Tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser for nitritter (E 249-250) og nitrater (E 251-252) 32023R2108
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada og USA 32024R0880
Biocider: avslag på godkjenning av sølvsinkzeolitt i produkttype 4 32023D2622
Biocider: godkjenning av svoveldioksid generert fra svovel ved forbrenning i produkttype 4 32023R2620
Biocider: fornyet godkjenning av propikonazol i produkttype 8 32023R2596
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Procalx 32023D2630
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4 32023D2648
Biocider: godkjenning av DMPAP i produktgruppe 8 32023R2088
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien INTEROX 32023D2672
Biocider: godkjenning av maursyre i produkttype 2, 3, 4 og 5 32023R2643
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av saltsyre i produkttype 2 32023D2619
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter 32023R2510
Forsyningsvirksomhetsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser 32023R2496
Konsesjonskontraktsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for konsesjoner 32023R2497
Innkjøpsdirektivet: terskelverdier 2024-2025 for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser 32023R2495
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32024R0834
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organisk gjødsel produsert av askebaserte materialer 32021R2087
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om produkter som inneholder EU-gjødselprodukter som inneholder hemmende forbindelser og etterbehandling av biorester 32022R1519
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Finland 32006D0348
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Ungarn 32020D1184
Gjødselforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om effektivitets- og sikkerhetskriterier for bruk av biprodukter 32022R0973
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om gjenvunnet materiale av høy renhet som komponent i gjødselvarer 32022R1171
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk gjødsel produsert av biokull og og andre pyrifikasjons- og gassifikasjonsmaterialer 32021R2088
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Østerrike 32006D0349
Gjødselforordningen 2019 32019R1009
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Danmark 32020D1178
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene 32021R1768
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av utfelte fosfatsalter og derivater 32021R2086
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Sverige 32006D0347
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Tsjekkia 32006D0390
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia 32020D1205
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om kalsiumoksid i uorganisk gjødsel 32023R0409
Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer og rettelser til gjennomføringsbestemmelsene om levende toskallede bløtdyr, fiskevarer og UV-bestråling 32022R2503
Bygningsenergidirektivet 2010 32010L0031
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32024R0748
Kvotedirektivet: modernisering av EU-registerets virkemåte 32023R1642
Dyrehelseforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer 32023R1798
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om USA 32024R0579
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser 32023R2056
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer 32023R1718
Godkjenning av 2-acetylfuran og 2-pentylfuran som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32023R1707
Fornyet godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for alle drøvtyggere, katter og hunder, og for purker 32023R1710
Godkjenning av Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32023R1709
Fornyet godkjenning av urea som fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom 32023R1708
Fornyet godkjenning av et preparat av gjæringsproduktet av Aspergillus oryzae NRRL 458 som fôrtilsetningsstoff for melkekuer 32023R1711
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase m.m. som fôrtilsetning til slaktekyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter 32023R1713
Fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase som tilsetningsstoff i fôr til fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker m.fl. 32023R1703
Fornyet godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff til purker 32023R1698