Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om antigen- og vaksinebanker 32022R0139
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser om sykdomsfri status og bekjempelsesprogrammer for visse listeførte sykdommer 32022R1218
Dyrehelseforordningen: regler om antigen- og vaksinebanker 32022R0140
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fludioksonil 32022R1264
Overgangsbestemmelser om emballering og merking av visse legemidler til dyr 32022R0839
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acekinocyl, klorantraniliprol og emamektin 32022R1343
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om antimikrobielle legemidler forbeholdt behandling av mennesker 32022R1255
Godkjenning av mungbønneprotein som ny mat 32022R0673
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om listeførte sykdommer hos akvatiske dyr 32022R0925
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoktradin m.fl. 32022R1290
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om fluoridioner m.fl. 32022R1321
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat 32022R1346
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,4-D m.fl. 32022R1363
Tillatelse til omsetning av tetrahydrokurkuminoider som ny mat 32022R0961
Unionslisten over ny mat: endrede bruksvilkår for galaktooligosakkarid 32022R0684
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om benzovindiflupyr m.fl. 32022R1324
Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr: endringsbestemmelser 32022D1188
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske 32022R1531
Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser 32022R0672
Gruppefritak for spesialiseringsavtaler: forlengelse 32022R2456
Gruppefritak for forsknings- og utviklingsavtaler: forlengelse 32022R2455
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA 32023R0573
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser 32023R0516
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for EU-referanselaboratorier 32022R0944
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser om avgifter som kan pålegges av EU-referanselaboratorier 32022R0945
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser til vedlegg XV og XIX 32023R0513
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om merking av uautoriserte undersøkelses- og hjelpelegemidler til menneskelig bruk 32022R2239
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av utdanningsbeviser og benevnelser for utdanninger 32021D2183
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen 32021R2078
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): gjennomføringsbestemmelser for visse klasse D-utstyr 32022R1107
Felles regler for sivil luftfart: korrigering av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner 32023R0217
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser som spesifiserer innholdet i handelsplassers kontroll av posisjonshåndtering 32022R1299
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om posisjonsrapporter 32022R1300
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av og unntak fra posisjonsgrenser på råvarederivater 32022R1302
Dyrehelseforordningen og kontrollforordningen: endringsbestemmelser om helsesertifikat ved forflytninger av hjortedyr 32023R0308
Veterinærlegemiddelforordningen 2019 om legemidler til dyr: endringer til vedlegg II 32021R0805
Dyrehelseforordningen: endringer til standardsertifikat for innførsel av visse dyre- og fiskeprodukter 32022R2504
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer med presisiering av formuleringer i opplysningskravene i vedlegg VI-X 32022R0477
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R0268
Godkjenning av jern(II)kelat: endring av vilkår 32022R1457
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler 32022R1468
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om oppdatering av listen over aktive stoffer 32022R0801
Avslag på godkjenning sort såpe E470a som basisstoff i plantevernmidler 32022R1444
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet sauefett i plantevernmidler 32022R1474
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser om produkter fremstilt av hydrolysert protein 32022R0519
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om nedskjæring av skrotter og alternative analysemetoder 32022R1418
Avslag på godkjenning av klorpikrin som virksomt stoff i plantevernmidler 32022R0751
Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet bispyribac i plantevernmiddel 32022R0808
BSE-risiko (kugalskap): status for Frankrike 32022D1377
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2-fenylfenol m.fl.) 32022R1480
Avslag på godkjenning kalsiumpropionat som basisstoff i plantevernmidler 32022R1443
Avslag på godkjenning av 1,3-diklorpropen som aktivt stoff i plantevernmidler 32022R0740
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet heptamaloksyloglukan i plantevermidler 32022R0814
Plantevernmiddelforordningen: vilkår for bruk av parafinolje 32022R0800
Oppdatering av listen over stoffer i plantevernmidler 32022R1252
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2022 32022R1384
Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland 32023R0174
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer Stain TIP 32022D0835
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsrisiko i styringen av forsikringsforetak 32021R1256
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder folpet 32022D0874
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2022 32022R2282
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Primer PIP 32022D0866
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II) 32014L0065
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport av avfall til gjenvinning i land utenfor OECD 32021R1840
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD 32022R0520
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien 32021L0338
Veikantkontrolldirektivet: ajourføring av kjøretøyklassifisering 32021L1716
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R0139
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond 32019L1160
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond 32019R1156
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser 32018R0990
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal 32018R0708
Pengemarkedsfondsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler 32021R1383
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: inkludering av etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) på listen over registrerte stoffer 32022R1518
Visumfritak for kortvarige opphold: Vanuatu (suspensjon) 32022D2198
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om bærekraft 32021R1253
MiFiD II: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsfaktorer i verdipapirforetakenes produktstyring 32021L1269
Notifisering av statsstøtte: endringsbestemmelser 32014R0372
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer som gjenspeiles i referanseverdimetoden 32020R1817
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for faktorer som gjenspeiles i hver referanseverdi som leveres og offentliggjøres 32020R1816
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdier for klimatilpasning 32020R1818
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger 32019L1834
Utprøvingsforordningen: endringsbestemmelser om unntak fra visse forpliktelser for Nord-Irland, Kypros, Irland og Malta 32022R0641
Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt 32021R2178
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser 32022R2310
AIFM-forordningen: endringsbestemmelser om bærekraftrisiko 32021R1255
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking 32021R1281
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om midlertidige nødtiltak om krav til sikkerhetstillelse 32022R2311
Veterinærlegemidler: regler for sentral godkjenningsprosedyre 32019R0005
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bærekraft 32021R1257
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet 32021R2139
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om bærekraftrisiko 32021L1270
Frø og såkorn: gjennomføringsbestemmelser om hybridhvete 32021L1927
Godkjenning av visse typer olje av sitron og lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter 32022R1490
Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter 32022R1249
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser 32018R0480
Avslag på godkjenning av etoksykin som fôrtilsetning i funksjonsgruppen antioksidanter 32022R1375
Godkjenning av et preparat av Propionibacterium freudenreichi og Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32022R1382
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV 32022R0586
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80187 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32022R1266