Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser om produkter som inneholder EU-gjødselprodukter som inneholder hemmende forbindelser og etterbehandling av biorester

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1519 av 5. mai 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 med hensyn til kravene til EU-gjødselvarer som inneholder hemmende forbindelser, og til etterbehandling av biorester

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1519 of 5 May 2022 amending Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements applicable to EU fertilising products containing inhibiting compounds and the post-processing of digestate

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2022)

Sammendrag av innhold
Det er foreslått flere endringer i vedleggene til den ny EU-gjødselvareforordningen, forordning (EU) 2019/1009. Endringene gjøres i hovedsak fordi det er oppdaget utilsiktede hindringer eller uoverensstemmelser med andre regelverk. Endringene som foreslås er:

• Krav til Reach registrering av polymerer i gjødselvarer overlates til Reach regelverket å innføre.

• Krav til Reach registrering av magensium fjernes.

• Klargjøring av bruk av ordet hemmere og krav til effektivitet og merking av gjødselvarer med hemmere

• Utvidelse til å omfatte etterbehandling av biorest med deling i en flytande og en fast fraksjon.

• Grenseverdien for ndl-PCB i EU-gjødselvarer med pyrolyse- eller forgasningsmaterialer fjernes, da det følger av forordning (EU) 2019/2021 at PCB ikke skal forekomme i stoffer eller blandinger som omsettes i EU

Reach står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. Reach er en EU-forordning ((EF) nr. 1907/2006) som i Norge er gjennomført i Reach-forskriften.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen blir implementert, vil denne forordningen føre til en endring i forskrift om EU-gjødselvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen og forbrukere utover det som er beskrevet for forordning (EU) 2019/1009.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen implementeres.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
05.05.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.05.2022
Anvendelsesdato i EU
03.10.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.12.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1519
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro