Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsfoorordning (EF) nr. 1069/2009 med hensyn til bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the determination of end points in the manufacturing chain of certain organic fertilisers and soil improvers

Siste nytt

Utkast til deleggert forordning lagt fram av Kommisjonen 26.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 24.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 26.9.2022)

Gødningsstoffer – liste over animalske biprodukter, der kan anvendes uden yderligere offentlig kontrol (ajourføring)

EU-reglerne dækker alle typer gødningsstoffer (mineralske, organiske osv.). De sikrer, at kun gødningsstoffer, der opfylder høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder, kan sælges frit i hele EU.

Dette initiativ supplerer de eksisterende regler om gødningsstoffer med betingelser, der gør det muligt at markedsføre visse gødningsstoffer, der indeholder animalske biprodukter, uden at der er behov for yderligere kontrol.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 26 september 2022 - 24 oktober 2022

Udkast til delegeret forordning - Ares(2022)6618010

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
26.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet