Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker
Personvernforordningen 2016 (GDPR)
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat
Krav til innhold i søknader om ny mat
Unionslisten over ny mat
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylfettsyreestere
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl.
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
Frekvenser til mobilkommunikasjon ombord på skip (MCV-tjenester): endringsbestemmelser
Harmonisering av frekvenser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringsbestemmelser
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for pensjonssystemer
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser
Pakkereisedirektivet 2015
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortholdskommunikasjon: endringsbestemmelser
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser
Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase III
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
Gassapparatforordningen
PVU-forordningen 2016 om personlig verneutstyr
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2018
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2017)
eIDAS-forordningen om elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2017 for luftfart
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
Kasserte kjøretøyer: endringsbestemmelser
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av 8-hydroksykinolin som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonikamid, metalaksyl, penoksulam og prokvinazid i plantevermidler
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres forpliktelser
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylsyklopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd
Biocider: godkjenning av imiprotrin til bruk i produkttype 18
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôrings- og livkyllinger
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter
Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico, Tyrkia og USA
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro
Fôrmiddelkatalogen: endringer
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av kolekalsiferol som fôrtilsetning til alle dyrearter
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfe- og svinearter
Godkjenning av L-tryptofan framstilt av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling og alle eggproduserende fuglearter
Suspendering av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II)
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak
Handel med frø av fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m.
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11
Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende muse- og rottegift
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Avslag på godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og tiabendazol
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av frostmotstand for takstein og tilbehørstein
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
Byggevarer: puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IFRS 9
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI)
Dyreavlsforordningen
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: gjennomføringsbestemmelser
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova
Krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15)
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI)
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB)
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016
Ozonforordningen: endringsbestemmelser
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252)
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol)

Sider