Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Godkjenning av Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004,som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler 32022R0496
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien 32020R0699
Plantevernmidler: krav til opplysninger om aktive stoffer og mikroorganismer 32022R1439
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering 32022R0951
Plantevernmiddelprodukter: endringer til datakrav for plantevernmidler som inneholder mikroorganismer 32022R1440
Endring av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flubendiamid, L-askorbinsyre, spinetoram og spirotetramat i plantevernmidler 32022R0489
Fornyet godkjenning av cyazofamid som et aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler 32022R0383
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis m.fl. i plantevermidler 32022R0378
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Hohenloher Birnenbrand og Hohenloher Birnenwasser som alkoholsterke drikker 32022R0888
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer 32022R1441
Endring av vilkårene for godkjenning av sulfoksaflor som et aktivt stoff i plantevernmidler 32022R0686
Fornyet godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff i plantevernmidler 32022R0437
Forlenget godkjenning av rettkjedede sommerfuglferomoner i plantevernmidler 32022R1251
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 203 i plantevernmidler 32022R0501
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om kontroll av forurensende stoffer i mat 32022R0931
Biocider: forlengelse av godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8 32022D1488
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol 32020R1204
Biocider: avslag på godkjenning av 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) 32022D2325
Biocider: forlengelse av godkjenningen av medetomidin til bruk i produkttype 21 32022D1495
Biocider: oppheving av godkjenningen av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 7 32022R1990
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA 32023R0868
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Junior Lotion 32022D1515
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 19 32022R1993
Biocider: forlengelse av godkjenningen av akrolein i biocidprodukter av type 12 32022D1486
Biocider: forlengelse av godkjenningen av spinosad til bruk i produkter av type 18 32022D1489
Biocider: forlengelse av godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkttype 8 32022D1496
Biocider: avslag på godkjenning av metylenditiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 12 32022D2005
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50 32022D2054
Kontroll med animalske produkter: nasjonale kontrollplaner 32022R0932
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater 32020R1203
Biocidforordningen: forlengelse av godkjenningen av DDA-karbonat til bruk i produkttype 8 32022D1484
Persistente organiske forurensende stoffer (POPs) (2019) 32019R1021
Persistente organiske forurensende stoffer: endringsbestemmelser om perfluoroktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser 32020R0784
Biocider: forlengelse av godkjenningen av etofenproks til bruk i produkter av type 8 32022D1487
Biocider: fornyelse av forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8 32022R1950
Biocider: avslag på godkjenning av kloramin B 32022D2327
Biocider: avslag på godkjenning av epsilon-metoflutrin 32022D2326
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray 32022D1494
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et produkt som inneholder Capsicum oleoresin expeller pressed 32022D1497
Biocider: godkjenning av ekstrakt fra Chrysanthemum cinerariaefolium fra blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler til bruk i produkttype 19 32022R1992
Felleseuropeisk område for transportdata
Biocider: godkjenning av L-(+)-melkesyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 6 32022R2048
Maksimale grenseverdier for perfluoralkylstoffer i visse næringsmidler 32022R2388
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om heksaklorbenzen 32022R2291
Biocider: forlengelse av godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8 32022D1485
Bruk av 5 GHz-frekvensbåndet til trådløse nettverk 32022D0179
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring 32022D0180
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringer til gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz 32022D0172
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser 32022D2324
Bruk av 5 MHz-frekvensbånd: gjennomføringsbestemmelser 32022D2307
Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon) 32014L0032
SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter 32019R2115
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R0824
Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest 32023R0594
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester 32019R0411
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret 32019R0410
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til kjøretøyer: endringsbestemmelser 32022R1379
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om beregningsmetoder knyttet til misligholdelsesrisiko for eksponeringer mot gjelds- og aksjeinstrumenter 32022R2257
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om likviditetshorisonter for metoden med interne modeller 32022R2058
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kriteriene for vurdering av risikofaktorers modellerbarhet 32022R2060
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA 32023R0725
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksotiske underliggende instrumenter og restrisikoer 32022R2328
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om backtesting og krav til fordeling av overskudd og tap 32022R2059
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer 32022R2453
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser til hovedindeks og godkjente børser 32022R1650
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om 2022-oppdateringen av taksonomien for det elektroniske rapporteringsformatet 32022R2553
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: endringsbestemmelser for innarbeiding av FN/ECE-regelverk 32022R1398
Godkjenning av L-valin produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff 32022R1492
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: verdier for 2020 og beregning av verdier for 2021-2024 32022D2087
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje, destillert eterisk olje og konsentrert olje fra appelsin 32022R1421
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser for kobber(II)kelat av aminosyrehydrat 32022R1445
Godkjenning av 6-fytase som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter og griser 32022R1453
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32022R1469
Godkjenning av mangan lysinatsulfat som fôrtilsetning for alle dyrearter 32022R1472
Rapporteringsforordning om hendelser i sivil luftfart: utfyllende bestemmelser om den europeiske risikoklassifiseringen 32020R2034
Rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om felleseuropeisk risikoklassifisering (ERCS) 32021R2082
Godkjenning av eterisk ylang ylang-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter 32022R1412
Godkjenning av L-metionin produsert av Corynebacterium glutamicum og Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff 32022R1493
Godkjenning av eterisk bukkobladolje som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter 32022R1419
Tilsetningsstoff i fôrvarer: godkjenning av hvit eterisk kamferolje og kaneltinktur 32022R1451
Godkjenning av en eterisk olje fra Origanum vulgare som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter 32022R1248
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff: endring av vilkår 32022R1458
Tilsetningsforordningen for dyrefôr: godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer 32022R1470
Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner 32022R1417
Godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat produsert av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som tilsetningsstoff i fôrvarer 32022R1420
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter: endringsbestemmelser om mangankelat av aminosyrehydrat 32022R1442
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter 32022R1452
Godkjenning av organisk selen framstilt av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endring av vilkår 32022R1459
Godkjenning av Lantharenol som fôrtilsetning for katter 32022R1471
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om regimet for dekningshandel 32022R1930
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger 32019L1833
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til visse overgangen til nye referanseverdier som anvendes i visse OTC-derivatkontrakter 32022R0750
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler 32023R0410
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten for visse typer kontrakter 32023R0315
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Colombia 32022D1683
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre 32022R1859
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer 32023R0314
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Taiwan 32022D1684
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): endringer til utfyllende bestemmelser overgang til nye referanseverdier for visse OTC-derivatkontrakter 32022R0749
Dyrehelseforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om melding om og rapportering av påvisning av visse listeførte sykdommer 32022R1183