CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om fareklasser og kriterier

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av forordning (EF) nr. 1272/2008 med hensyn til fareklasser og kriterier for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Regulation (EC) No 1272/2008 as regards hazard classes and criteria for the classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.9.2022. Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 20.9.2022 med tilbakemeldingsfrist 18.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.9.2022)

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonens kjemikaliestrategi, som ble publisert 14. oktober 2020, har bedre beskyttelse av mennesker og miljø mot farlige kjemikalier som mål. Den fremmer også innovasjon for utviklingen av trygge og bærekraftige kjemikalier og materialer og fremmer EUs industri som en global aktør i produksjon og bruk av kjemikalier. For å oppnå målene i kjemikaliestrategien revideres blant annet CLP-forordningen. CLP er en viktig del av EUs lovgivning for farevurdering av kjemikalier og kommunikasjon av farene til forbrukere og arbeidstakere. Sammen med REACH er CLP den mest sentrale lovgivningen for kjemikalier i EU. 

I kommisjonens veikart er disse mulige endringene i CLP skissert:

 • Innføre nye fareklasser (hormonforstyrrende stoffer og miljøfarlige egenskaper) og tilhørende kriterier
 • Innføre en plikt til å gi informasjon om noen farer på etiketten for produkter som er utenfor virkeområdet til CLP
 • Tydeliggjøre plikten til å klassifisere stoffblandinger og enkelte komplekse stoffer
 • Innføre særlige regler for nettsalg
 • Vurdere muligheten til å sette harmoniserte verdier for toksikologiske/økotoksikologiske parametere i CLP 
 • Kreve at importører og nedstrømsbrukere leverer informasjon om stoffer som er klassifisert for fysiske effekter eller helsefarer til giftinformasjonssentre og tydeliggjøre plikter for distributører om å levere slik informasjon
 • Gi Kommisjonen mandat til å kreve at ECHA utarbeider nye klassifiseringsforslag
 • Tillate flerspråklige, utbrettbare etiketter for alle stoffer og stoffblandinger
 • Innføre egne merkeregler der det ikke er tilstrekkelig plass på fareetiketten
 • Innføre en mekanisme for å prioritere visse kjemikalier for harmonisert klassifisering
 • Forenkle og redusere unødvendige administrative kostnader, blant annet ved å bruke digitale verktøy

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved CLP-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Dokumenter om endringer i CLP-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa, samt i spesielle workshops og andre møter som gjelder denne revisjonen.

Status

EU-kommisjonen sendte ut en offentlig høring av mulige endringer i CLP-forordningen med høringsfrist 15. november 2021. Alle høringskommentarene er tilgjengelig via EU-kommisjonen sine nettsider: Revision of EU legislation on hazard classification, labelling and packaging of chemicals (europa.eu)

Se lenke her for videre prosess: Revision of EU legislation on hazard classification, labelling and packaging of chemicals (europa.eu)

EU-kommisjonen ber om innspill innen 18. oktober 2022 til nye fareklasser for hormonforstyrrende og for miljøfarlige stoffer. Forslaget kan lastes ned fra denne nettsiden: Introducing new hazard classes–CLP revision og her kan man også sende inn høringskommentarer. 

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
20.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet