Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser i PVC

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til bly og blyforbindelser

(Draft) Commission Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead and its compounds

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.1.2020

Europakommisjonen foreslo i 2019 forbud mot salg av PVC-produkter som inneholder bly i en konsentrasjon over 0.1 prosent, men med unntak for visse produkter som inneholder resirkulert PVC. For disse foreslås det grenseverdier på mellom 1 og 2 prosent. Forslaget ble støttet av et flertall av medlemslandenes eksperter, men krever klarering av Europaparlamentet og Rådet for å bli vedtatt. Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte 21. januar 2020 nei til forslaget. Et flertall i komiteen er negative til at det skal være tillatt med høyere verdier av bly når man gjenvinner PVC. Dersom dette også blir resultatet i plenumsbehandlingen i februar betyr det at Kommisjonen må revidere forslaget eller legge fram et nytt forslag.

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.9.2021)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen ba i 2015 det Europeiske kjemikaliebyrået (Echa) om å utarbeide forslag til forbud av bly og blyforbindelser som stabilisator i PVC. Echa oversendte sitt forslag til forbud til Kommisjonen 16.12.2016 etter å ha vurdert hva bruk av bly og blyforbindelser som stabilistor i PVC medfører av risiko for mennesker og miljø.

Echa foreslo en endring av vedlegg XVII til Reach-forordningen. Endringen vil innebære at det ikke lenger skal være lov å bruke bly og blyforbindelser som stabilisator i produksjonen av PVC, eller å selge produkter med PVC hvor bly eller blyforbindelser er brukt som stabilisator. Kommisjonen foreslo at det blir forbudt å bruke bly i PVC, og å bringe i omsetning PVC-produkter som inneholder 0,1 % bly eller mer. Videre foreslo Kommisjonen unntak for visse typer gjennvunne PVC-produkter med høyere konsentrasjon av bly i opp til 15 år, forutsatt at mennesker ikke kan bli eksponert for blyet. For flere detaljer viser vi til Kommisjonens forslag. Unntakene var også vurdert av Echa.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Status
EU-parlamentet har gått mot Kommisjonens forslag:

Medlemslandene i EU stemte over rettsakten i komitologikomiteen for Reach 20. november 2019. Den var deretter til gjennomsyn hos Rådet og Parlamentet. Parlamentet vedtok 12. februar 2020 en resolusjon hvor de gikk mot Kommisjonens reguleringsforslag på grunn av muligheten til de omfattende unntak for gjenvunnet PVC med et høyere innhold av bly enn 0,1 %. Parlamentet mener at forslaget ikke er i samsvar med målet med Reach (beskyttelse av mennesker og miljø) og ber om at unntaksmulighetene blir fjernet samt at overgangsperioden for innføringen av forbudet blir redusert til 6 måneder.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet