Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til slaktekyllinger
Godkjenning av thiaminhydroklorid og -mononitrat som fôrtilsetning til alle dyrearter
Godkjenning av visse kalium- og kalsiumforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til fjørfe
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til kaniner
Godkjenning av visse tokoferolekstrakter og alfa-tokoferol (E-vitamin) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av betain anhydrous og betain hydroklorid som tilsetningsstoffer til dyrefôr
Godkjenning av et preparat av endo-1,4- beta-xylanase som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser om elektronisk identifikasjon og merking
Import og transitt av fjørfe of fjørfevarer fra Canada og USA i forbindelse med fugleinfluensa
Fornyet godkjenning av sulfosulfuron i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyridat i plantevernmidler
Godkjenning av basisstoffet eddik i plantevernmidler
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
Godkjenning av sulfoksaflor i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om prøveflyvninger
Godkjenning av Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906 i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av fenhexamid i plantevernmidler
Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler
Godkjenning av basissubstansen lecithins i plantevernmidler
Godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i plantevernmidler
Godkjenning av halauxifenmetyl i plantevernmidler
Godkjenning av terpenoid blend QRD 460 i plantevernmidler
Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av basissubstansen Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning av treverdig fosfat i plantevernmidler
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser om godsvogner
Godkjenningsordning for produksjon av spirer
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om UV-filteret 3-benzylidinkamfer
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser
Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
Opplysningsplikt til myndighetene om biobrensel
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser om risikomateriale
EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2016-2018
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis i detaljhandelen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om polyethylenglykol
Emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin: tiltak truffet av Nederland
Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
Bruk av riboflavin og karotener i potetmospulver
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
Godkjenning av clothianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid i rosmarinekstrakt som antiklumpemiddel
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om farlig avfall
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i næringsmidler
Godkjenning av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fôrtilsetningsstiff til alle dyrearter
Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser
Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”infrastruktur” i det europeiske jernbanesystem
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Talaromyces versatilis til slaktekyllinger og eggleggende høner
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, endosulfan, kvikksølv og ambrosiafrø
Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser
Godkjenning av biotin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av L-carnitin og L-carnitin L-tartrat som fortilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av taurin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyre- og fiskearter
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om bruk av fly registrert i tredjeland
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet N-etyl-(2E,6Z)-nonadienamid i matvarer
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om etablering av en liste over kandidater for substitusjon
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med funksjonshemminger og og nedsatt bevegelighet
Omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid (E 551)
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av L-leucine i søtningstabletter
Omsetning av et polydimetylsiloksannasert stoff til kontroll av stikkemygg
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bariumselenat
Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser for 2015-2019
Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon)
Avfallstransportforordningen om overvåking og kontroll av avfallstransport: endringsbestemmelser
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland
Lekters og profilers motstanddyktighet mot brann
Trebaserte platers og massiv trebeklednings motstanddyktighet mot brann
Ubehandlede tregulvs motstandsdyktighet mot brann
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 3 og 13 og IAS 40
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 2,3 og 8 og IAS 16, 24 og 38
Import og transitt av fjørfevarer fra USA (Indiana og Nebraska) i forbindelse med fugleinfluensa
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Sør-Afrika i forbindelse med fugleinfluensa
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2015
Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem
Godkjenning av det aktive stoffet cerevisane i plantevernmidler
Godkjenning av det virksomme stoffet COS-OGA i plantevernmidler
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr
Godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fjørfe
Krav til europeiske standarder for alkoholdrevne avtrekksfrie peiser
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: gjennomføringsbestemmelser
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for mecoprop-P
Forlengelse av godkjenningsperioden for visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Godkjenning av gamma-cyhalotrin som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 som virksomt stoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim
Godkjenning av chromafenozide som virksomt stoff i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet triclopyr i plantevernmidler
Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina
Betingelser for godkjenning av Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat som virksomt stoff i plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene etefon og fenamifos i plantevermidler
Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer
Fornying av godkjenningen av Isaria fumosorosea strain Apopka 97 som virksomt stoff i plantevernmidler
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet meptyldinocap i plantevernmidler
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 25.6.2015
EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil, Israel, Libya og Syria
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland
Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listen over prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase II
Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler
Tilsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
Bekjempelse visse typer overførbare spongiforme encefalopatier: endringsbestemmelser
Transformatorforordningen
Veterinærsertifikater knyttet til skrapesyke for handel og import av embroyer fra sauer og geiter
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria
Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”energi” i det europeiske jernbanesystem
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa
Import av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Bangladesh
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa
Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser
Sikkerhet i jernbanetunneler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre i næringsmidler til spesielle medisinske formål
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for polyvinylakohol (E 1203)
Typegodkjenning for generelle sikkerhet av kjøretøy: endringsbestemmelser om prosedyrer, vurderingsmetoder og tekniske krav
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i kokte reker i lake
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff
Bruk av gluklosaminsalt ved produksjon av kosttilskudd
Godkjenning av Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Lydnivået til motorkjøretøy
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
Godkjenning av dinotefuran som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
Tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser
Godkjenning av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om studie av reproduksjonstoksisitet
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
Vilkår for bruk av methylnonylketon som virksomt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av aluminiumsilikat, hydrolyserte proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescine) som virksomme stoffer i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Godkjenning av Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901 som virksomt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av fluazifop-P som virksomt stoff i plantevernmiddler
Avslag på godkjenning av acetochlor som virksomt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet glufosinat i plantevernmidler
Godkjenning av prochloraz som virksomt stoff i plantevernmidler
Krav til merking av plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente virksomme stoffer
Godkjenning av ametoctradin som virksomt stoff i plantevernmiddel
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler
Godkjenning av triazoxide som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av 1-naphthylacetamide som virksomt stoff i plantevernmiddel
Vilkår for bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
Godkjenning av Trichoderma asperellum (stamme T34) som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av metobromuron som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av sedaxane som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av prohexadione som virksomt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av L-askorbinsyre (C-vitamin) som virksomt stoff i plantevernmiddler
Godkjenning av klorantraniliprol som virksomt stoff i plantevernmiddel
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet kaliumhydrogenkarbonat (bakepulver) i plantevernmidler
Godkjenning av 1,4-dimethylnaphthalene som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av thymol som aktivt stoff i plantevernmiddel
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet etoprofos i plantevernmidler
Godkjenning av Bacillus pumilus QST 2808 som virksomt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene ametoctradin og dinatrium phosphonat i plantevernmidler
Godkjenning av kaliumfosfonater som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av appelsinolje som virksomt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av fenpyrazamin som virksomt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av flufenoxuron som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av maltodextrin som aktivt stoff i plantevernmiddel
Avslag på godkjenning av cyclanilide som virksomt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene emamectin og maltodextrin i plantevernmidler
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for doksysyklin
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet bifenox i plantevernmidler
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet didecyldimethylammonium-klorid i plantevernmidler
Godkjenning av spiroxamine som virksomt stoff i plantevernmidler
Forbud mot bruk av kaliumjodid som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av dinatriumphosphonat som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av profoxydim som virksomt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av phosphane som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 som virksomt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet fipronil i plantevernmidler
Godkjenning av tembotrion som virksomt stoff i plantevernmiddel
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som aktive stoff i plantevernmidler
Godkjenning av flubendiamide som virksomt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av diphenylamine som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av thiencarbazone som virksomt stoff i plantevernmiddel
Vilkår for bruk av de virksomme stoffene klotianidin, tiametoksam og imidakloprid i plantevernmidler
Vilkår for bruk av triflusulfuron som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av benalaxyl-M som virksomt stoff i plantevernmiddel
Avslag på godkjenning av klorpikrin som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av Bacillus firmus I-1582 som aktivt stoff i plantevernmiddel
Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet cyfluthrin
Vilkår for bruk av clethodim som virksomt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Godkjenning av mandipropamid som virksomt stoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om datakrav for virksomme stoffer
Utvidet anvendelse av det virksomme stoffet fluazifop-P i plantevernmidler
Godkjenning av kresoxim-methyl som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av 1-naphthyleddiksyre som virksomt stoff i plantevernmiddel
Forlengelse av midlertidige nasjonale godkjenninger av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Vilkår for bruk av Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) som virksomt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av ekstrakt av tetre som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av Aureobasidium pullulans som virksomt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av azoxystrobin som virksomt stoff i plantevernmiddel
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet methiocarb i plantevernmidler
Godkjenning av kitosanhydroklorid som basisstoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av visse virksomme stoffer
Godkjenning av spinetoram som virksomt stoff i plantevernmiddler
Godkjenning av geraniol som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av metam som aktivt stoff i plantevernmiddler
Godkjenning av Candida oleophila stamme O som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av Adoxophyes orana granulovirus som virksomt stoff i plantevernmiddel
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet diklorprop-P i plantevernmidler
Vilkår for bruk av det virksomme stoffene aluminiumammoniumsulfat, fettdestillasjonsrester, repellenter med lukten av dyr eller planter, fiskeolje og urea i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av propargite som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av biksafen som aktivt stoff i plantevernmiddel
Vilkår for bruk av dicamba, difenoconazole, og imazaquin som virksomme stoff i plantevernmidler
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet ethlen i plantevernmidler
Godkjenning av oxyfluorfen som virksomt stoff i plantevernmidler
Forbud mot bruk av kaliumthiocyanate som virksomt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet rapsolje i plantevernmidler
Godkjenning av pyriofenone som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av fluroxypyr som virksomt stoff i plantevernmiddel
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Godkjenning av metaflumizone som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning s-abscisinsyre som virksomt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet eddiksyre i plantevernmidler
Godkjenning av penthiopyrad som virksomt stoff i plantevernmiddel
Tilbaketrekking av godkjenning av fenbutatinoksid som virksomt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av jernsulfat og midler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler
Godkjenning av valifenalate som virksomt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet karbondioksid i plantevernmidler
Vilkår for bruk av metazachlor som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av pyroxsulam som virksomt stoff i plantevernmiddel
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Godkjenning av penflufen som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av bifenthrin som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av eugenol som virksomt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av asulam som virksomt stoff i plantevernmidler
Plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer
Godkjenning av acrinathrin som virksomt stoff i plantevernmidler
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for metylprednisolon
Godkjenning av Trichoderma atroviride som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av sukrose som hovedingrediens i plantevernmidler
Vilkår for bruk av nellikolje som virksomt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av planteoljer/citronellaolje som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av emamectin som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av azimsulfuron som virksomt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av ipconazol som virksomt stoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger
Vilkår for bruk av rettkjedede sommerfuglferomoner som virksomt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Vilkår for bruk av blodmel, kalsiumkarbid, kalsiumkarbonat, kalkstein, pepper og kvartssand som virksomme stoff i plantevernmidler
Godkjenning av spiromesifen som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av fluquinconazole som virksomt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av 2-naphthyloxyeddiksyre som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av halosulfuron-methyl som aktivt stoff i plantevernmiddel
Avslag på godkjenning av cinidon-etyl som virksomt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene benalaxyl-M og valifenalat i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente aktive stoffer
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet natriumhypokloritt i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen
Godkjenning av tefluthrin som virksomt stoff i plantevernmidler
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler
Godkjenning av bispyribac som virksomt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av zucchini yellow mosaic virus som virksomt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av aminopyralid som virksomt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet pyretriner i plantevernmidler
Godkjenning av natriumsølvtiosulfat som virksomt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av Equisetum arvense L. som hovedingrediens i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
Godkjenning av amisulbrom som virksomt stoff i plantevernmiddel
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
Godkjenning av carbendazim som virksomt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av spirotetramat som virksomt stoff i plantevernmiddel
Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til plantevernmidler
Forlenget godkjenning av det virksomme stoffet Aureobasidium pullulans i plantevernmidler
Godkjenning av Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av fluxapyroxad som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av fluopyram som virksomt stoff i plantevernmidler
Avslag på godkjenning av propanil som virksomt stoff i plantevernmidler
Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til plantevernmidler
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som virksomt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av de virksomme stoffenedenathonium benzoat, metylnonylketon, planteoljer og peppermynteolje i plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for dimethomorph
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamithromycin
Endring av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethoxysulfuron, oxadiargyl and warfarin i plantevernmidler
Godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
Forlenget godkjenning av dichlorprop-P, metconazol og triclopyr som virksomme stoff i plantevernmidler
Godkjenning av terbutylazin som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av pyridalyl som virksomt stoff i plantevernmiddler
Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene pinoxaden og meptyldinocap i plantevernmidler
Godkjenning av Pseudomonas sp. slekt DSMZ 13134 som virksomt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av imazalil som virksomt stoff i plantevernmiddel
Godkjenning av acekinocyl som virksomt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av isopyrazam som aktivt stoff i plantevernmiddel
Betingelser for godkjenning av kobberforbindelser som virksomt stoff i plantevernmidler
Vilkår for bruk av tebukonazol som virksomt stoff i plantevernmidler
Forlenget godkjenning av kobberforbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler
Tilbaketrekking av godkjenning av det virksomme stoffet bitertanol i plantevernmidler
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
Import av frosset sæd fra storfebesetninger: endringsbestemmelser om New Zealand
Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane
Godkjenning av neohesperidine dihydrochalcone som fôrtilsetning til sau, fisk, hund, kalv og bestemte kategorier av gris
Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner
Godkjenning av karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Godkjenning av Quinoline Yellow som fôrtilsetningsstoff for ikke-matproduserende dyr
Godkjenning av et preparat av alfa-amylase som fôrtilsetning til melkekyr
Godkjenning av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger og -kalkuner og slakte- og avlsperlehøns
Godkjenning av propan-2-ol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

Sider