Godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1525 av 13. september 2022 om godkjenning av L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat produsert ved fermentasjon med Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1525 of 13 September 2022 concerning the authorisation of L-lysine monohydrochloride and L-lysine sulphate produced by fermentation with Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 as feed additives for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyrene L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat produsert ved hjelp av Corynebacterium glutamicum (CGMCC 14498) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann til alle dyr. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffene som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffene er effektive aminosyrekilder, men for å være effektiv for drøvtyggere må de beskyttes mot nedbrytning i vom.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
13.09.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.09.2022
Anvendelsesdato i EU
04.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet