Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: cyromazin, topramezon og triflumizol

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2023/147 av 20. januar 2023 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for cyromazin, topramezon og triflumizol i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2023/147 of 20 January 2023 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyromazine, topramezone and triflumizole in or on certain products

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 13.9.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer grenseverdier (MRL) de aktive stoffene cyromazin, topramezon og triflumizol. Disse aktive stoffene er ikke lenger godkjent i EU/EØS og endringene gjelder fastsettelse av lavere grenseverdier.

Godkjenningen av cyromazin som aktivt stoff (plantevernmiddel) ble ikke søkt regodkjent og den gikk ut 31. desember 2019. Cyromazin er også et virkestoff som brukes som veterinært legemiddel og det beholdes grenseverdier for produkter av sau (unntatt melk) som gjenspeiler grenseverdier som er fastsatt i forordning 37/2010 på bakgrunn av bruk som veterinært legemiddel for sau. For andre produkter fastsettes MRL ved kvantifiseringsgrensen LOQ.  

I 2020 ble søknad om regodkjenning av topramezon trukket og stoffet er ikke lenger godkjent som aktivt stoff i EU/EØS. MRLer for topramezon fastsettes ved LOQ og MRLer for stoffet oppføres på vedlegg V til forordning 396/2005.  

Det ble ikke søkt om regodkjenning for aktive stoffet triflumizol og godkjenningen gikk ut 30. juni 2020.  Derfor fastsettes alle grenseverdier for stoffet så lavt som mulig ved kvantifiseringsgrensen LOQ. Grenseverdiene oppføres på vedlegg V til forordning 396/2005.

Det gis som beskrevet i artikkel 2 en overgangsordning for produkter som det kan dokumenteres at er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før 12 August 2023. For disse produktpartiene som er produsert/importert før ny MRL tredde i kraft vil nåværende MRL fortsatt gjelde.  

De nye grenseverdiene gjelder i EU fra 12 august 2023 i EU. I Norge vil de gjelde tidligst fra 12. August 2023. Hvis forordningen fastsettes i Norge etter at greneverdiene er tredd i kraft i EU vil de gjelde umiddelbart i Norge.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene er ikke ferdige med sine vurderinger.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Endringene medfører at grenseverdiene fastsettes lavere for stoffene i forbindelse med at de ikke lenger er godkjent som plantevernmiddel i EU/EØS.

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.11.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.01.2023
Anvendelsesdato i EU
12.02.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet