Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: 1-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboksamid (PAM), sykloksydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron og pentiopyrad