CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringer til merknader om visse stoffer