CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringer til merknader om visse stoffer

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 22. juli 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til endring av oppføringer i del 3 av vedlegg VI for 2-etylheksanoisk syre og dets salter, borsyre, diborontrioksid, tetraboron-disnatrium-heptaoksidhydrat, vannfri dinatrium-tetraborat, ortoborsyre-natriumsalt, dinatrium-tetraborat-dekahydrat, og dinatrium-tetraborat-pentahydrat

(In preparation) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 22 July 2022 amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards the modification of entries in Part 3 of Annex VI for 2-ethylhexanoic acid and its salts, boric acid, diboron trioxide, tetraboron disodium heptaoxide hydrate, disodium tetraborate anhydrous, orthoboric acid sodium salt, disodium tetraborate decahydrate, and disodium tetraborate pentahydrate

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). CLP-forordningen erstattet direktivene 67/548/EØF om klassifisering og merking av stoffer og 1999/45/EF om klassifisering og merking av stoffblandinger. EU-kommisjonen ønsker å innføre krav om at nye merknader til de harmoniserte klassifiseringene i CLP-forordning vedlegg IV skal anvendes for stoffene som inneholder 2-etylheksansyre eller borforbindelser. De nye merknadene innføres gjennom den planlagte endringsforordningen referansenummer Ares(2022)4582547.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved CLP-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Dokumenter om endringer i CLP legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører ble oppfordret til å kommentere i den forbindelse.

Status
Forslaget til ny rettsakt var på høring i EU frem til frem til 19. august 2022. Miljødirektoratet la ut informasjon om høringen på sine nettsider.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
22.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet