Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter: rettelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/585 av 15. mars 2023 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2022/1452 om godkjenning av 3-etylcyklopentan-1,2-dion, 4-hydroksy-2,5-dimetylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-metylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-metoksy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzen, a-pentylkanelaldehyd, a-heksylkanelaldehyd og 2-acetylpyridin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/585 of 15 March 2023 correcting Implementing Regulation (EU) 2022/1452 concerning the authorisation of 3-ethylcyclopentan-1,2-dione, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-one, eugenol, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzene, α-pentylcinnamaldehyde, α-hexylcinnamaldehyde and 2-acetylpyridine as feed additives for certain animal species

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder korrigering av forordning (EU) 2022/1452 som godkjenner en rekke aromastoffer. Produksjonsmetodene for to av aromastoffene, eugenol og 1-metoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzen, er beskrevet feil. Dette rettes derfor.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.03.2023
Anvendelsesdato i EU
17.03.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.06.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet