CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdatering av merknader