CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdatering av merknader

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utviklingen med hensyn til ytterligere merknader til del 1, avsnitt 1.1.3.1, i vedlegg VI

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards the addition of notes to Part 1, section 1.1.3.1, of Annex VI

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). CLP-forordningen erstattet direktivene 67/548/EØF om klassifisering og merking av stoffer og 1999/45/EF om klassifisering og merking av stoffblandinger. EU-kommisjonen ønsker å innføre nye merknader til de harmoniserte klassifiseringene i CLP-forordning vedlegg IV. De nye merknadene (engelsk: note) sier blant annet at hvis man har flere forskjellige borforbindelser i en stoffblanding, skal den klassifiseres reproduksjonstoksisk hvis summen av borforbindelsene som er klassifisert som reproduksjonstoksisk i stoffblandingen er ≥ 0,3 %.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved CLP-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Dokumenter om endringer i CLP legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører ble oppfordret til å kommentere i den forbindelse.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant.

Status
Forslaget til ny rettsakt var på høring i EU frem til frem til 20. juli 2022. Miljødirektoratet la ut informasjon om høringen på sine nettsider.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
22.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet