Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2023)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/186 av 27. januar 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/2325 med hensyn til anerkjennelse av visse kontrollmyndigheter og -organer med sikte på import av økologiske produkter til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/186 of 27 January 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2021/2325 as regards the recognition of certain control authorities and control bodies for the purpose of importing organic products into the Union

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 19.9.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2023)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/2325 vedlegg II som omhandler liste over anerkjente ekvivalente kontrollorgan og kontrollmyndigheter med ansvar for kontroll av økologiske virksomheter og produkter i tredjeland.

Det er gjennomført endringer i listen over ekvivalente kontrollmyndigheter og kontrollorgan, og omfatter endringer i geografisk virkeområde for kontrollorgan. Det er et kontrollorgan som ønsker å tilbaketrekke sin godkjenning for enkelte produktkategorier i visse tredjeland, og et kontrollorgan som tilbaketrekker sin godkjenning for alle tredjeland. Et annet kontrollorgan (LETIS S.A) mister sin anerkjenning og blir trukket fra listen. Hovedårsaken er mangelfull årlig rapportering og oppfølging av notifiseringer i OFIS, og at de ikke har et tilfredsstillende kontrollsystem og ikke har gjennomført tilfredsstillende korrigerende tiltak.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført som en endringsforskrift til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Endringsforskriften endrer § 4 bokstav f i økologiforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2023/186 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er generelt et behov for regelmessige oppdateringer av liste over ekvivalente tredjeland og kontrollorgan. Det er Europa kommisjonen sitt hovedansvar å overvåke kontrollorgan og vurdere hvilke kontrollorgan som ikke lenger er anerkjente for å sertifisere økologiske virksomheter i tredjeland. Kontrollorgan som er slettet fra listen har alvorlige svakheter i kontrollsystemet, og endringen er nødvendig for å ivareta integriteten til økologiske produkter som importeres til EØS-området.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
27.01.2023
Anvendelsesdato i EU
19.02.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet