Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) .../... av 20. september 2022 om endring av vedlegge til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av hensyn til den vitenskapelige og tekniske utviklingen

Commission Delegated Directive (EU) .../… of 20 September 2022 amending the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council to take into account scientific and technical progress

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF henviser til bestemmelser i de internationale konventioner om indlandstransport af farligt gods ad vej, jernbane og indre vandveje.

(2) Bestemmelserne i disse internationale konventioner ajourføres hvert andet år. De senest ændrede udgaver finder anvendelse fra den 1. januar 2023 med en overgangsperiode frem til den 30. juni 2023.

(3) I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(4) Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF bør derfor ændres

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet