Fornyet godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/341 av 15. februar 2023 om fornyet godkjenning av vitamin E som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter og om oppheving av forordning (EU) nr. 26/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/341 of 15 February 2023 concerning the renewal of the authorisation of vitamin E as a feed additive for all animal species and repealing Regulation (EU) No 26/2011

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Tidligere:
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 7.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av vitamin E (all-rac-alpha-tocopheryl acetat og RRR-alpha-tocopheryl-acetate) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Det er totalt seks søknader om regodkjenning, og alle søkerne har vist at produktene som er på markedet i dag tilsvarer produktene som ble godkjent for 10 år siden. EFSA vurderer fortsatt at dette tilsetningsstoffet er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Der ikke nødvending å fornye vurderingen av effekt i forbindelse med en fornyet godkjenning. Det er ikke gitt størsteinnhold for vitamin E.

Det er vert å merke seg at godkjenning av vitamin E i formen RRR-alpha-tocopherol ikke er søkt fornyet, og ved oppheving av forordning 26/2011 vil det ikke lenger være mulige å benytte denne formen for vitamin E som tilsetningsstoff.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdet av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.02.2023
Anvendelsesdato i EU
08.03.2023
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.06.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32023R0341
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro