Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: gjennomføringsbestemmelser om risikoklassifisering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/695 av 2. mai 2022 om regler for bruk av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2006/22 når det gjelder en felles formel for risikoklassifisering av veitransportvirksomheter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/695 of 2 May 2022 laying down rules for the application of Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council as regards the common formula for calculating the risk rating of transport undertakings.

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) En virkningsfuld og omkostningseffektiv håndhævelse af Unionens vejtransportlovgivning er af afgørende betydning for at forbedre færdselssikkerheden, arbejdsvilkårene og den sociale beskyttelse for førerne og sikre fair konkurrence mellem vejtransportvirksomheder.

(2) De nationale risikoklassificeringssystemer, som medlemsstaterne har indført for bedre at kunne målrette kontrollen mod virksomheder med en høj risikoklassificering, bygger på forskelligartede nationale beregningsmetoder. Dette hæmmer sammenligneligheden og udvekslingen af oplysninger om risikoscorer i forbindelse med grænseoverskridende håndhævelse.

(3) I henhold til artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2006/22/EF skal Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge en fælles formel til beregning af risikoklassificeringen af en virksomhed.

(4) Ved fastlæggelsen af denne formel bør Kommissionen tage hensyn til alle overtrædelser, der kan påvirke risikoklassificeringen af virksomhederne, hvilket omfatter overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014, af nationale bestemmelser til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF og de overtrædelser, der er omhandlet i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009.

(5) Denne fælles formel skal tage højde for overtrædelsernes antal, alvor og hyppighed og for resultaterne af kontrollerne, hvis der ikke er påvist en overtrædelse, samt for hvorvidt en vejtransportvirksomhed har anvendt en intelligent takograf, jf. kapitel II i forordning (EU) nr. 165/2014, i alle sine køretøjer.

(6) Den fælles formel for beregning af risikoklassificering af en virksomhed bør bidrage væsentligt til at harmonisere håndhævelsespraksis i hele Unionen ved at sikre, at alle førere og transportvirksomheder behandles ens for så vidt angår kontroller og sanktioner i henhold til de gældende EU-regler.

(7) Indebærer de i denne forordning fastsatte foranstaltninger behandling af personoplysninger, bør de gennemføres i overensstemmelse med EU-lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 og, hvis det er relevant, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) nr. 165/2014 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.05.2022
Anvendelsesdato i EU
23.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet