Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 6.6.2023 32023R1111
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Storbritannia og USA 32023R1788
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2023) 32023R0699
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019) 32019R0515
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser 32023R0989
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA 32023R1700
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: forlengelse av delegert myndighet 32022R0992
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Argentina, Storbritannia og USA 32023R1664
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer og oppdatering av programvare 32022R2236
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Storbritannia og USA 32023R1644
Midlertidige hastetiltak mot lumpy skin disease 32023D1521
Aksjonærrettighetsdirektivet: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement 32017L0828
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Canada, Namibia, Storbritannia og USA 32023R1466
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA 32023R1603
Oppheving av importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima 32023R1453
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsfullmakter 32021R1751
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld 32021R0763
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser 32022R0365
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld 32021R0622
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp 32021R1118
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering 32021R1340
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om rapportering 32023R0313
EU-referansesenter for truede arter 32022R2077
Gruppefritak for vertikale avtaler (2022) 32022R0720
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett 32018R0389
Konglomeratdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med risikokonsentrasjon og konserninterne transaksjoner 32022R2454
Biocider: forlengelse av utløpsdatoen for propikonazol til bruk i produkttype 8 32022D2298
Betalingstjenestedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om unntaket på 90 dager for kontotilgang på nett 32022R2360
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over kontrollerte stoffer (2022) 32023R0196
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører 32020L1057
Tilleggspensjonsdirektivet 32014L0050
Sikkerhetsforordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere 32022R0545
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån 32014R1125
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel 32022R2383
Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for rapportering av betydelige netto shortposisjoner i aksjer 32022R0027
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer 32022R2365
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rivierenland’ 32022R2484
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Pregler'/'Osttiroler Pregler' fra Østerrike som alkoholsterk drikk 32022R0248
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Homokháti őszibarack pálinka som alkoholsterk drikk 32022R0380
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Rosalia’ 32022R2485
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Dehesa Peñalba’ 32022R0317
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile og Storbritannia 32023R1226
Midlertidig økt kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland 32023R1110
Pakkelevering over grensene 32018R0644
Offentliggjøring av europeiske vurderingsdokumenter for byggevarer: endringsbestemmelser 32023D0424
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om unntak for bruk bly i aluminiumslegeringer 32023L0544
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper 32023L0171
Forbrukerkjøpsdirektivet 2019 32019L0771
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern 32019L2161
Bruksvilkår for det nye næringsmiddelet DHA- og EPA-rik olje fra Schizochytrium sp.: endringsbestemmelser 32022R1365
Fornyet godkjenning av heptamaloksyloglukan som et lavrisikostoff i plantevernmidler 32022R2315
Bruksvilkår, merkekrav og spesifikasjoner for det nye næringsmidlet olje fra Calanus finmarchicus: endringsbestemmelser 32022R0966
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: bestemmelser om klassifiseringssystemet på energiområdet 32022R1214
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser 32022R2387
Godkjenningsperioden for glyfosat forlenget 32022R2364
Godkjenning av kjerner fra Jatropha curcas som ny mat 32022R0965
Godkjenning av endrede bruksvilkår for galakto-oligosakkarid som ny mat 32022R1381
Vilkår for bruk og spesifikasjoner til nikotinamidribosidklorid som ny mat: endringsbestemmelser 32022R1160
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnitrat 32022D2570
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lecitin i kakao- og sjokoladeprodukter 32022R1023
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av glykolipider som konserveringsmiddel i drikkevarer 32022R1037
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endring for Kina 32023R1153
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidon i næringsmidler til medisinske formål 32022R1038
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA 32023R1125
Utpeking av EUs referanselaboratorium for Rift Valley-feber 32022R2304
Legemiddeldirektivet: endringsbestemmelser om sikkerhetselementer på innpakninger for eksport til Storbritannia 32022R0315
Beskyttelsestiltak mot produkter av animalsk opprinnelse importert fra Kina 32023D1016
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R1058
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning 32019D2010
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser 32015R0063
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser 32016R1434
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser 32016R1075
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser 32016R0860
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva 32016R1450
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan 32016R1400
Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser 32019R0348
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser 32018R1624
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Chile, Storbritannia og USA 32023R0973
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: rettelser til vedlegg XIII, XIV og XXII 32023R0954
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser 32022R0893
Jernbanepassasjerforordningen 2021 32021R0782
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere 32022R1362
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse 32017R0625
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om omklassifisering av visse produktgrupper 32022R2347
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetskrav til produkter med ikke-medisinsk formål 32022R2346
Midlertidige bestemmelser om førerkort utstedt i Ukraina 32022R1280
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Israel 32022D0985
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbeslutning om sentrale motparter i Chile 32022D0903
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Kina 32022D0984
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om Sør-Afrika 32022D0900
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India 32022D0901
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet av rammeregler for sentrale motparter i Malaysia 32022D0902
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Bolandin' 32022R0841
Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2020 32022D2336
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Abadía Retuerta' 32022R0842
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 17 32022R1491
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer 32022R1441
Endring av vilkårene for godkjenning av sulfoksaflor som et aktivt stoff i plantevernmidler 32022R0686
Fornyet godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff i plantevernmidler 32022R0437
Forlenget godkjenning av rettkjedede sommerfuglferomoner i plantevernmidler 32022R1251