Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Faktaark Gjennomføring i norsk rett EU-vedtak
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AGR2" i plantevernmidler 32023R0216
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland 32023R1071
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om import 32022R0384
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: DDT og oksatiapiprolin 32023R0163
Forlenget godkjenning av dimoksystrobin i plantevernmidler 32023R0115
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl i plantevernmidler 32023R0116
Godkjenning av det aktive stoffet "Trichoderma atroviride AT10" i plantevernmidler 32023R0199
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler 32023R1141
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til kontroll av farmakologisk aktive stoffer 32022R1644
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: 1-metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-4-karboksamid (PAM), sykloksydim, cyflumetofen, cyflutrin, metobromuron og pentiopyrad 32023R0173
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for fosmet 32023R1029
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2023) 32023R0186
Avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler 32023R1101
Avslag på godkjenning av eterisk sitronolje som aktivt stoff i plantevernmidler 32023R0200
Fornyet godkjenning av Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342 i plantevernmidler 32023R0223
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: cyromazin, topramezon og triflumizol 32023R0147
Spesifikasjoner for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat: endringsbestemmelser 32023R0951
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om grenseverdier for konsentrasjoner i avfall 32022R2400
Import av økologiske produkter fra tredjeland: oppdatert liste (vedlegg I og II) over godkjente tredjeland og kontrollorganer (2022) 32022R2049
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om EAD for membraner 32023D1473
Avslag på fornyet godkjenning av benfluralin i plantevernmidler 32023R0149
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: acekinocyl 32023R0127
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om europeiske vurderingsdokumenter for korrugerte bitumenfliser eller -plater og andre byggevarer 32023D0910
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting angående kontrollorganet 'IMOCERT Latinoamérica Ltda' 32022R2468
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om nikotinamidribosidklorid 32023R1065
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av metoflutrin i produkttype 18 32023D1086
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av Bacillus thuringiensis i produkttype 18 32023D1085
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser for Canada, Storbritannia og USA 32023R2437
Biocider: godkjenning av ozon framstilt av oksygen til bruk i produkttype 2, 4, 5 og 11 32023R1078
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet A-Quasan 32023D1084
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om PHFxS 32023R1608
Biocider: godkjenning av Chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt framstilt med superkritisk karbondioksid til bruk i produkttype 18 32023R1429
Biocider: godkjenning av svoveldioksid avgitt fra natriummetabisulfitt til bruk i produkttype 9 32023R1421
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av deltametrin til bruk i produkttype 18 32023D1088
Biocider: avslag på godkjenning av cyanamid i produkttype 3 og 18 32023D1097
Biocider: ikke fornyet godkjenning av akrolein i biocidprodukter av type 12 32023D1424
Biocider: godkjenning av (13Z)-heksadec-13-en-11-yn-1-yl-acetat til bruk i produkttype 19 32023R1079
Biocider: om utsettelse av utløpsdatoen av godkjenningen av lambda-cyhalotrin i produkttype 18 32023D1087
Adgang til yrket som veitransportør: endringer til gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel 32022R0694
Kapitalkravsforordningen (CRR): forhåndstillatelse til å redusere ansvarlig kapital 32023R0827
Kosmetikkforordningen 2009: endringsbestemmelser om visse stoffer klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske 32023R1490
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser 32022L2407
Medisinsk utstyrforordningen 2017: endring av gjennomføringsbestemmelser om produkter med ikke-medisinsk formål 32023R1194
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2022) 32022R1520
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Kamerun og Vietnam 32023R2070
Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet 32020R1668
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om visse tredjeland 32023R1219
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.3.2023 - 29.6.2023 32023R0967
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2022 - 30.3.2023 32023R0266
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2023 32023R1667
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om krav til markedsovervåking 32022R0163
Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA 32023R2084
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om kreftframkallende, kjønnscellemutagene eller reproduksjonstoksiske stoffer som er underlagt begrensninger 32023R1132
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for karbomer 32023R0440
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om askorbinsyre, natriumaskorbat og kalsiumaskorbat 32022R1923
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringer om 2-metyloksolan 32023L0175
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om glukosylerte steviolglykosider 32023R0447
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960c(i)) og rebaudiosider fremstilt fra stevia 32022R1922
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om sykdomsfri status for visse medlemsland 32023R0150
Godkjenning av beta-laktoglobulin fra kumelk som ny mat 32022R2534
Unionslisten over ny mat: rettelse om fosfatert distivelsesfosfat fra hvetestivelse 32023R0937
Godkjenning av mycelpulver fra soppen Antrodia camphorata som ny mat 32022R2535
Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktosen produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat 32023R0948
Prøvetakings- og analysemetorder ved kontroll av perfluoroalkyl i visse næringsmidler 32022R1428
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromopropylat, kloridazon, fenpropimorf, imazakvin og tralkoksydim 32023R0710
Godkjenning av erte- og risprotein gjæret av Shiitake-sopp (Lentinula edodes) som ny mat 32023R0006
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: abamektin 32023R0198
Godkjenning av 3-fukosyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat 32023R0052
Fornyet godkjenning av det aktive lavrisikostoffet fiskeolje i plantevernmidler 32022R2305
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser 32023R0377
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting av gjennomføringsbestemmelser om anerkjennelse av visse kontrollmyndigheter og -organer 32022R2047
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer og fôrvarer: endringsbestemmelser 32022R1406
Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium ovatum Engl. som tradisjonell mat 32023R0267
Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer 32022R2002
Godkjenning av frosne, moste, tørkede og pulverformer av liten melbille som ny mat 32023R0058
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr i visse matvarer 32023R0679
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringer 32023R0938
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser 32023R0612
Bruksbetingelser for 2’-fukosyllaktose som ny mat: endringsbestemmelser 32023R0950
Godkjenning av soppulver med vitamin D2 som ny mat 32023R0004
Godkjenning av 3'-Sialyllaktose natriumsalt produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som ny mat 32023R0113
Bruksbetingelser for lakto-N-neotetraose som ny mat: endringsbestemmelser 32023R0961
Økologisk produksjon: bruk av kvalifisert elektronisk signatur for utstedelse av sertifikater 32022R2240
Grenseverdier for arsenikk i matvarer 32023R0465
Godkjenning av lakto-N-tetraose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat 32023R0007
Tillatelse til omsetning av tørkede nøtter fra Canarium indicum L. som tradisjonell mat 32023R0667
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler: endringsbestemmelser om klotanidin og tiametoksam 32023R0334
Godkjenning av osteopontin fra kumelk som ny mat 32023R0463
Spesifikasjoner for 2’-fukosyllaktose for produksjon av derivatstammer av Corynebacterium glutamicum ATCC 13032: endringsbestemmelser 32023R0859
Grenseverdier for visse forurensede stoffer i næringsmidler: okratoksin A 32022R1370
Fornyet godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 i plantevernmidler 32022R2314
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser 32022R2418
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: isoksaben, novaluron og tetrakonazol 32023R0466
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet 2-hydroksy-4-metoksybenzaldehyd i næringsmidler 32023R0441
Unionslisten over ny mat: endringsbestemmelser om bruken av Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner 32023R0931
Unionslisten over ny mat: rettelser 32023R0065
Godkjenning av cellobiose som ny mat 32023R0943
Godkjenning av delvis avfettet pulver av hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat 32023R0005
Godkjenning av ristede og poppede kjerner fra frøene til Euryale ferox Salisb. (makhana) som en tradisjonell matvare fra et tredjeland 32023R0652
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: hydrogencyanid 32022R1364