Gjennomsiktighet av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/463 av 30. januar 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til listen over enheter som er unntatt

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/463 of 30 January 2019 amending Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council with regard to the list of exempted entities

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til SFTR (Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 av 25. november 2015 om åpenhet om verdipapirtransaksjoner og gjenbruk og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012). Rettsakten er relatert til at Storbritannia trer ut av EU og vil være relevant i tilfelle det ikke blir noen enighet om overgangsperiode mellom EU og Storbritannia.

Kommisjonsforordningen tilføyer sentralbanken og andre offentlige organer som har ansvar for eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld i Storbritannia på listen over enheter som er unntatt fra kravene om rapporteringsplikt i SFTR artikkel 4 og åpenhet om gjenbruk i SFTR artikkel 15. Kommisjonsforordningen får anvendelse i EU fra dagen Storbritannia trer ut av EU dersom det ikke blir noen enighet om overgangsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Før forordningen tas inn i EØS-avtalen, må det sikres resiprositet: dvs. at Norges Bank og relevante offentlige organer vil få unntak fra tilsvarende bestemmelser om rapporteringsplikt og åpenhet om gjenbruk i SFTR som vil gjelde i Storbritannia. Dette vil være avgjørende for at rettsakten skal være akseptabel for å tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, forutsatt at Norges Bank og relevante offentlige organer får unntak fra bestemmelser som tilsvarer SFTR artikkel 4 og 15 som vil gjelde i Storbritannia.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Merk imidlertid at Norges Bank og relevante offentlige organer må få unntak fra bestemmelser som tilsvarer artikkel 4 og 15 i SFTR som vil gjelde i Storbritannia.

Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse i EØS-EFTA landene.

Status
Forordningen er vedtatt av EU-kommisjonen, og har trådt i kraft i EU.

Forordningen vil innlemmes i EØS-avtalen sammen med innlemmelsen av SFTR.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0463
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro