Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets avgifter for transaksjonsregistre i 2020

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/360 av 13. desember 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 med hensyn til avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet pålegger transaksjonsregistre

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/360 of 13 December 2018 supplementing Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities and Markets Authority to trade repositories

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.12.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2019)

Samandrag av innhald
Forordninga fastset supplerande reglar for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR). Rettsakta fastset nærmare reglar for fastsetjing av gebyr til Den europeiske verdipapir- og marknadsstyresmakta (ESMA) for transaksjonsregister. Føremålet med forordninga er å syte for at gebyret finansierer kostnadane i forbindelse med registreringa av transaksjonsregister.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Forordninga vil takast inn i EØS-avtala og gjennomførast i norsk rett ved inkorporering. Dette inneber at det i forskrift vil takast inn ei føresegn om at forordningen gjeld som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Forordninga får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold. Forordninga inneber i seg sjølve ingen gebyrforplikting, kun ein nærmare klargjering av korleis gebyret til ESMA skal fastsetjast. Sjølve gebyret innførast gjenom SFTR art. 11.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der berørte departement er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordninga reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Finanstilsynet antar at det vil være behov tekniske tilpasningstekster når det gjeld tilvisinga til rådsdirektiv (EU) Nr. 1024/2013, då direktivet ikkje er sett som EØS-relevant, og difor ikkje vil bli innlemma i EØS-avtalen.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.12.2018
Anvendelsesdato i EU
11.04.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0360
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro